ferror

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 2001-10-16 (fedora - 25/11/07)

Autres sections - même nom

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

clearerr, feof, ferror, fileno - sprawdzenie i zmiana stanu strumienia

SKŁADNIA

#include <stdio.h>

void clearerr(FILE *stream);
int feof(FILE *stream);
int ferror(FILE *stream);
int fileno(FILE *stream);

OPIS

Funkcja clearerr usuwa znaczniki końca pliku i błędu dla strumienia wskazywanego przez stream.

Funkcja feof sprawdza znacznik końca pliku dla strumienia wskazywanego przez stream, zwracając wartość niezerową jeśli jest on ustawiony. Znacznik końca pliku może zostać usunięty tylko za pomocą funkcji clearerr.

Funkcja ferror sprawdza znacznik błędu dla strumienia wskazywanego przez stream, zwracając wartość niezerową jeśli jest on ustawiony. Znacznik błędu może zostać usunięty tylko za pomocą funkcji clearerr.

Funkcja fileno bada podany jako argument strumień stream i zwraca jego deskryptor.

Informacje o nieblokujących odpowiednikach znajdują się w unlocked_stdio(3).

BŁĘDY

Funkcje te nie powinny zawieść i nie powinny zmieniać zewnętrznej zmiennej errno. (Jednakże w przypadku, gdy fileno stwierdzi, że jej argument nie jest prawidłowym strumieniem, musi ona zwrócić -1 i ustawić errno na EBADF.)

ZGODNE Z

Funkcje clearerr, feof, oraz ferror są zgodne z X3.159-1989 (``ANSI C'').

ZOBACZ TAKŻE

open(2), unlocked_stdio(3), stdio(3)