memcmp

Autres langues

Langue: ja

Autres versions - même langue

Version: 1993-04-10 (openSuse - 09/10/07)

Autres sections - même nom

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

̾Á°

memcmp - ¥á¥â¥êÎΰè¤òÈæ³Ó¤¹¤ë

½ñ¼°


#include <string.h>int memcmp(const void *s1, const void *s2, size_t n);

ÀâÌÀ

memcmp() ´Ø¿ô¤Ï¡¢¥á¥â¥êÎΰè s1 ¤Ès2 ¤ÎºÇ½é¤Î n ¥Ð¥¤¥È¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¡£ s1 ¤¬ s2 ¤è¤ê¾®¤µ¤¤¤«¡¢Æ±¤¸¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÂ礭¤¤¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ ¤½¤ì¤¾¤ì¡¢Éé¤ÎÀ°¿ô¡¢0¡¢Àµ¤ÎÀ°¿ô¤òÊÖ¤¹¡£

ÊÖ¤êÃÍ

memcmp() ´Ø¿ô¤Ï¡¢s1 ¤ÎºÇ½é¤Î n ¥Ð¥¤¥È¤¬ s2 ¤ÎºÇ½é¤Î n ¥Ð¥¤¥È¤è¤ê¤â ¾®¤µ¤¤¤«¡¢Æ±¤¸¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÂ礭¤¤¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¡¢Éé¤ÎÀ°¿ô¡¢0¡¢ Àµ¤ÎÀ°¿ô¤òÊÖ¤¹¡£

½àµò

SVr4, 4.3BSD, C89, C99, POSIX.1-2001.

´ØÏ¢¹àÌÜ

bcmp(3), strcasecmp(3), strcmp(3), strcoll(3), strncasecmp(3), strncmp(3), wmemcmp(3)