wcscasecmp

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1999-07-25 (fedora - 25/11/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

wcscasecmp - porównuje dwa łańcuchy szerokich znaków, nie zważając na wielkość liter

SKŁADNIA

 #include <wchar.h>
 
 int wcscasecmp(const wchar_t *s1, const wchar_t *s2);
 

OPIS

Funkcja wcscasecmp jest równoważnikiem szeroko-znakowym dla funkcji strcasecmp(3). Porównuje ona dwa łańcuchy szerokich znaków, określane przez s1 i s2, nie zważając przy tym na różnice wielkości liter (towupper(3), towlower(3)).

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja wcscasecmp zwraca zero gdy łańcuchy są sobie równe (nie licząc różnic w rozmiarach liter). Wartość dodatnia zwracana jest gdy s1 jest większy niż s2 przy zaniedbaniu rozmiarów liter. Wartość ujemna jest zwracana jeśli s1 jest mniejszy od s2 przy zaniedbaniu rozmiarów liter.

ZGODNE Z

Funkcja ta jest rozszerzeniem GNU.

ZOBACZ TAKŻE

strcasecmp(3), wcscmp(3)

UWAGI

Zachowanie tej funkcji zależy od kategorii LC_CTYPE bieżących ustawień locale.