col

Autres langues

Langue: pl

Version: 99045 (fedora - 25/11/07)

Section: 1 (Commandes utilisateur)


BSD mandoc

NAZWA

col - filtruje z wejścia znaki cofnięcia o wiersz

SKŁADNIA

col [-bfx ] [-l num ]

OPIS

Col filtruje znaki cofnięcia o wiersz (i o pół wiersza), tak że wyjście jest poprawnie uporządkowane, zawierając wyłącznie znaki wysuwu i połowy wysuwu do nowego wiersza. Gdzie jest to możliwe wymienia również białe spacje na znaki tabulacji. Może to być przydatne przy przetwarzaniu wyjścia z nroff(1) i tbl(1).

Col czyta ze standardowego wejścia i zapisuje na standardowe wyjście.

Posiada następujące opcje:

-b
Nie wysyłaj na wyjście znaków backspace, dla każdej pozycji (kolumny) drukuj wyłącznie ostatni znak w niej zapisany.
-f
Dozwolone są wysuwy o połowę wiersza (tryb ``fine'' - ładny). Normalnie znaki drukowane na granicy połowy wiersza drukowane są w następnym wierszu.
-x
Wysyłaj na wyjście wielokrotne spacje zamiast znaków tabulacji.
-l num
Buforuj w pamięci co najmniej num wierszy. Domyślnie buforowanych jest 128 wierszy.

Sekwencje sterujące ruchem karetki, rozumiane przez col oraz ich wartości dziesiętne podano w poniższej tabeli:

ESC-7
cofnięcie o wiersz (reverse line feed) (escape, potem 7)
ESC-8
cofnięcie o połowę wiersza (half reverse line feed) (escape, potem 8)
ESC-9
wysuw do przodu o połowę wiersza (half forward line feed (escape, potem 9)
backspace
cofnięcie o jedną kolumnę (8); ignorowane w pierwszej kolumnie
powrót karetki
(carriage return) (13)
nowy wiersz
wysuw wiersza (forward line feed) (10); wykonuje również powrót karetki
shift in
przełącza na normalny zestaw znaków (15)
shift out
przełącza na alternatywny zestaw znaków (14)
spacja
przesuwa do przodu o jedną kolumnę (32)
tab
przesuwa do przodu na następną pozycję tabulacji (9)
tabulacja pionowa
(vertical tab) cofnięcie o wiersz (11)

Wszystkie nierozpoznane znaki sterujące i sekwencje specjalne są odrzucane.

Col zapamiętuje zestaw znaków podczas ich czytania i upewnia się, że zestaw ten jest poprawny, gdy są one wysyłane na wyjście.

Jeśli wejście usiłuje powrócić do ostatniego, opróżnionego już z bufora na wyjście wiersza, col wyświetli komunikat ostrzegawczy.

ZOBACZ TAKŻE

expand(1), nroff(1), tbl(1)

HISTORIA

Polecenie col pojawiło się w wersji AT&T UNIX.