hostname

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: FSF (openSuse - 09/10/07)

Autres sections - même nom

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

hostname - pokazuje lub ustawia nazwê hosta systemu

SK£ADNIA

hostname [nazwahosta]

OPIS

Hostname jest programem s³u¿±cym do nadawania b±d¼ wy¶wietlania nazwy hosta. Wywo³any bez argumentów program wy¶wietla nazwê aktualnego hosta. Z jednym argumentem opisywane polecenie ustawia nazwê hosta na podany ³añcuch. Do ustawienia nazwy hosta niezbêdne jest posiadanie odpowiednich Nazwa hosta jest zwykle nadawana jednorazowo podczas startu systemu - zazwyczaj przez odczytanie zawarto¶ci pliku zawieraj±cego nazwê hosta, np. /etc/hostname.

OPCJE

--help
Wy¶wietla informacjê o stosowaniu programu i dostêpnych opcjach, koñczy pracê.
--version
Wy¶wietla numer wersji programu i koñczy pracê.

ZG£ASZANIE B£ÊDÓW

B³êdy proszê zg³aszaæ, w jêz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>. Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

ZOBACZ TAK¯E

uname(1), printenv(1), sh-utils(1).

OD T£UMACZA

Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzêdzi pow³okowych GNU wersji 2.0.