lesskey

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: wersja 374: 19 lutego 2002 (openSuse - 09/10/07)

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

lesskey - okre¶l przypisanie klawiszy dla less

SK£ADNIA

lesskey [-o output] [--] [input]
lesskey [--output=output] [--] [input]
lesskey -V
lesskey --version

OPIS

Lesskey s³u¿y do przypisanie zastawu klawiszy, jakie bêd± u¿ywane przez less. Tekstowy plik wej¶ciowy input opisuje przypisania klawiszy. Je¶li jako nazwê tego pliku podano "-", to odczytywane jest standardowe wej¶cie. Je¿eli nie podano pliku wej¶ciowego, to zostanie wziêta standardowa nazwa pliku wej¶cia, zale¿na o u¿ywanego systemu: na systemach Unixowych jest to $HOME/.lesskey; na systemach MS-DOS jest to $HOME/_lesskey; na systemach OS/2 jest to $HOME/lesskey.ini, lub $INIT/lesskey.ini, je¶li nie zdefiniowano $HOME. Plik wyj¶ciowy (wynikowy) output jest plikiem binarnym, którym pos³uguje siê less. Je¿eli nie podano pliku wyj¶ciowego, a okre¶lona jest zmienna ¶rodowiskowa LESSKEY, to jej warto¶æ jest u¿ywana jako nazwa pliku wynikowego. W przeciwnym wypadku zostanie wziêta standardowa nazwa pliku wyj¶cia, zale¿na od u¿ywanego systemu: na systemach Unixowych oraz OS-9 jest to $HOME/.less; na systemach MS-DOS jest to $HOME/_less; za¶ na systemach OS/2 jest to $HOME/less.ini, lub $INIT/less.ini, je¶li nie zdefiniowano $HOME. Je¿eli plik wynikowy ju¿ istnieje, to lesskey nadpisze go.

Opcja -V lub --version powoduje, ¿e lesskey wy¶wietla swój numer wersji i natychmiast koñczy dzia³anie. Je¶li wyst±pi opcja -V lub --version, to inne opcje i argumenty s± ignorowane.

Plik wej¶ciowy sk³ada siê z jednej lub wiêcej sekcji sekcji. Ka¿da sekcja zaczyna siê od wiersza identyfikuj±cego jej typ. Mo¿liwymi sekcjami s±:

#command
Definiuje nowe klawisze komend.
#line-edit
Definiuje nowe klawisze edycji wiersza.
#env
Definiuje zmienne ¶rodowiska.

Wiersze puste i rozpoczynaj±ce siê od znaku krzy¿yka (#) s± ignorowane, z wyj±tkiem specjalnych wierszy nag³ówkowych sekcji.

SEKCJA KOMEND

Sekcja komend rozpoczyna siê od wiersza

#command

Je¿eli sekcja komend jest pierwsz± sekcj± w pliku, to wiersz ten mo¿e zostaæ pominiêty. Sekcja komend sk³ada siê z wierszy o postaci:


    ³añcuch <bia³aspacja> akcja [extra-³añcuch] <newline>

Bia³a spacja jest dowolnym ci±giem jednego lub wiêcej znaków spacji i/lub tabulacji. ³añcuch jest klawiszem (klawiszami) wywo³uj±cym dan± akcjê. ³añcuch mo¿e byæ pojedynczym klawiszem komendy lub sekwencj± co najwy¿ej 15 klawiszy. akcja jest nazw± akcji less, z poni¿ej podanej listy. Znaki ³añcucha mog± wystêpowaæ dos³ownie albo byæ poprzedzone znakiem daszku (^) wskazuj±cym na klawisz steruj±cy (z³o¿enie z Ctrl). Do zapisu znaku poprzez jego warto¶æ ósemkow± mo¿na pos³u¿yæ siê znakiem odwrotnego uko¶nika (backslash "trzech cyfr ósemkowych. Odwrotny uko¶nik w po³±czeniu z pewnymi znakami okre¶la nastêpuj±ce znaki wej¶ciowe:

\b
BACKSPACE
\e
ESCAPE
\n
NEWLINE (znak nowej linii)
\r
RETURN (powrót karetki)
\t
TAB (znak tabulacji)
\ku
UP ARROW (strza³ka w górê)
\kd
DOWN ARROW (strza³ka w dó³)
\kr
RIGHT ARROW (strza³ka w prawo)
\kl
LEFT ARROW (strza³ka w lewo)
\kU
PAGE UP (strona w górê)
\kD
PAGE DOWN (strona w dó³)
\kh
HOME
\ke
END
\kx
DELETE

Odwrotny uko¶nik poprzedzaj±cy dowolny inny znak oznacza, ¿e znak ten powinien zostaæ potraktowany dos³ownie. W¶ród znaków, które musz± byæ poprzedzone odwrotnym uko¶nikiem wystêpuj± daszek (^), spacja, znak tabulacji i sam odwrotny uko¶nik.

Po akcji mo¿e wyst±piæ "dodatkowy" (extra) ³añcuch. Je¶li wprowadzona zostanie taka komenda podczas pracy z less, to wykonywana jest akcja, a nastêpnie analizowany jest podany dodatkowy ³añcuch, tak jak gdyby zosta³ on naci¶niêty (wpisany do less). W³a¶ciwo¶æ ta mo¿e pos³u¿yæ w pewnych przypadkach do poszerzenia funkcjonalno¶ci komendy. Obejrzyj komendy "{" i ":t" w przyk³adzie poni¿ej. Dla akcji "quit" dodatkowy ³añcuch ma znaczenie specjalne: gdy less koñczy pracê, pierwszy znak tego dodatkowego ³añcucha u¿ywany jest jako kod zakoñczenia (exit status).

PRZYK£AD

Poni¿szy plik wej¶ciowy opisuje zestaw domy¶lnych klawiszy komend u¿ywany przez less:

    #command

    \r       forw-line

    \n       forw-line

    e        forw-line

    j        forw-line

    \kd   forw-line

    ^E       forw-line

    ^N       forw-line

    k        back-line

    y        back-line

    ^Y       back-line

    ^K       back-line

    ^P       back-line

    J        forw-line-force

    K        back-line-force

    Y        back-line-force

    d        forw-scroll

    ^D       forw-scroll

    u        back-scroll

    ^U       back-scroll

    \40   forw-screen

    f        forw-screen

    ^F       forw-screen

    ^V       forw-screen

    \kD   forw-screen

    b        back-screen

    ^B       back-screen

    \ev       back-screen

    \kU   back-screen

    z        forw-window

    w        back-window

    \e\40      forw-screen-force

    F        forw-forever

    R        repaint-flush

    r        repaint

    ^R       repaint

    ^L       repaint

    \eu       undo-hilite

    g        goto-line

    \kh   goto-line

    <        goto-line

    \e<       goto-line

    p        percent

    %        percent

    \e[       left-scroll

    \e]       right-scroll

    \e(       left-scroll

    \e)       right-scroll

    {        forw-bracket {}

    }        back-bracket {}

    (        forw-bracket ()

    )        back-bracket ()

    [        forw-bracket []

    ]        back-bracket []

    \e^F      forw-bracket

    \e^B      back-bracket

    G        goto-end

    \e>       goto-end

    >        goto-end

    \ke   goto-end

    =        status

    ^G       status

    :f       status

    /        forw-search

    ?        back-search

    \e/       forw-search *

    \e?       back-search *

    n        repeat-search

    \en       repeat-search-all

    N        reverse-search

    \eN       reverse-search-all

    m        set-mark

    '        goto-mark

    ^X^X      goto-mark

    E        examine

    :e       examine

    ^X^V      examine

    :n       next-file

    :p       prev-file

    t        next-tag

    T        prev-tag

    :x       index-file 

    :d       remove-file

    -        toggle-option

    :t       toggle-option t

    s        toggle-option o

    _        display-option

    |        pipe

    v        visual

    !        shell

    +        firstcmd

    H        help

    h        help

    V        version

    0        digit

    1        digit

    2        digit

    3        digit

    4        digit

    5        digit

    6        digit

    7        digit

    8        digit

    9        digit

    q        quit

    Q        quit

    :q       quit

    :Q       quit

    ZZ       quit

PRIORYTET

Komendy okre¶lone przez lesskey maj± pierwszeñstwo przed komendami domy¶lnymi. Domy¶lny klawisz komendy mo¿e zostaæ wy³±czony przez zawarcie go w pliku wej¶ciowym z przypisan± akcj± "invalid" (niepoprawny). Alternatywnie, mo¿na zdefiniowaæ, by klawisz nie robiæ niczego, przypisuj±c mu akcjê "noaction" (bez akcji). "noaction" jest podobne do "invalid", lecz less bêdzie sygnalizowa³ d¼wiêkiem b³±d dla "niepoprawnej" komendy, czego nie czyni dla komendy "bez akcji". Dodatkowo, mo¿na wy³±czyæ WSZYSTKIE domy¶lne komendy w³±czaj±c do pliku wej¶ciowego tak± liniê steruj±c±:

#stop

Spowoduje to, ¿e wszystkie komendy domy¶lne bêd± ignorowane. Wiersz #stop powinien byæ ostatnim wierszem w tej sekcji pliku.

B±d¼ ¶wiadom tego, ¿e #stop mo¿e byæ niebezpieczne. Poniewa¿ wy³±czone s± wszystkie domy¶lne komendy, musisz zapewniæ wystarczaj±cy zestaw komend przed wierszem #stop, tak by udostêpniæ wszelkie niezbêdne akcje. Na przyk³ad, zaniedbanie dostarczenia komendy "quit" mo¿e prowadziæ do frustracji.

SEKCJA EDYCJI WIERSZA

Sekcja edycji wiersza rozpoczyna siê wierszem:

#line-edit

Sekcja ta okre¶la nowe przypisania klawiszy dla komend edycji wiersza, w sposób podobny do przypisañ klawiszy do zwyk³ych komend w sekcji #command. Sekcja edycji wiersza sk³ada siê z listy klawiszy i akcji, po jednej parze na wiersz, tak jak w przyk³adzie poni¿ej.

PRZYK£AD

Poni¿szy plik wej¶ciowy opisuje zestaw domy¶lnych klawiszy edycji wiersza u¿ywany przez less:

    #line-edit

    \t       forw-complete

    \17       back-complete

    \e\t      back-complete

    ^L       expand

    ^V       literal

    ^A       literal

    \el       right

    \kr       right

    \eh       left

    \kl       left

    \eb       word-left

    \e\kl  word-left

    \ew       word-right

    \e\kr  word-right

    \ei       insert

    \ex       delete

    \kx       delete

    \eX       word-delete

    \ekx      word-delete

    \e\b      word-backspace

    \e0       home

    \kh       home

    \e$       end

    \ke       end

    \ek       up

    \ku       up

    \ej       down

ZMIENNE ¦RODOWISKA LESS

Sekcja zmiennych ¶rodowiska rozpoczyna siê wierszem

#env

Po nim wystêpuje lista przypisañ warto¶ci dla zmiennych ¶rodowiskowych. Ka¿dy wiersz sk³ada siê z nazwy zmiennej ¶rodowiska, znaku równo¶ci (=) oraz warto¶ci, jaka ma zostaæ przypisana tej zmiennej. Zmienne przypisane w ten sposób widoczne s± wy³±cznie dla less. Je¿eli dana zmienna okre¶lona jest w ¶rodowisku systemowym i równocze¶nie w pliku lesskey, to pierwszeñstwo ma jej warto¶æ z pliku lesskey. Mimo, ¿e plik lesskey mo¿e s³u¿yæ do nadpisywania zestawu zmiennych ze ¶rodowiska systemu, to g³ównym celem nadawania warto¶ci zmiennym w lesskey jest po prostu przechowywanie ca³ej informacji konfiguracyjnej dla less w jednym pliku.

PRZYK£AD

Poni¿szy plik wej¶ciowy ustawia opcjê -i podczas uruchamiania less oraz podaje, ¿e u¿ywanym zestawem znaków ma byæ "latin1"
[od t³um.: ustawienie "latin1" jest niezbêdne dla prawid³owej obs³ugi polskich znaków]:

    #env

    LESS = -i

    LESSCHARSET = latin1

ZOBACZ TAK¯E

less(1).

OSTRZE¯ENIA

Okre¶lenie klawiszy specjalnych, takich jak strza³ka w górê, w sposób niezale¿ny od klawiatury jest niemo¿liwe. Jedyn± metod± okre¶lenia takich klawiszy jest podanie sekwencji specjalnej, jak± wysy³a konkretna klawiatura przy naci¶niêciu ¿±danego klawisza.

W systemach MS-DOS i OS/2 pewne klawisze wysy³aj± sekwencje rozpoczynaj±ce siê od znaku NUL (0). Taki znak NUL w pliku lesskey powinien byæ reprezentowany przez \340.

Copyright (c) 2000 Mark Nudelman

lesskey jest czê¶ci± projektu GNU i stanowi wolne oprogramowanie. Mo¿esz go rozprowadzaæ dalej i/lub modyfikowaæ na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundacjê Wolnego Oprogramowania - wed³ug wersji 2 tej Licencji lub (wed³ug twojego wyboru) której¶ z pó¼niejszych wersji.

lesskey rozpowszechniany jest z nadziej±, i¿ bêdzie u¿yteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domy¶lnej gwarancji PRZYDATNO¦CI HANDLOWEJ albo PRZYDATNO¦CI DO OKRE¦LONYCH ZASTOSOWAÑ. W celu uzyskania bli¿szych informacji siêgnij do Powszechnej Licencji Publicznej GNU.

Wraz z lesskey powiniene¶ otrzymaæ egzemplarz Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License) - zobacz plik COPYING. Je¶li nie - napisz do Free Software Foundation, 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.

AUTOR

Mark Nudelman <markn@greenwoodsoftware.com>
Zg³oszenia b³êdów lub komentarze proszê przesy³aæ na powy¿szy adres albo do bug-less@gnu.org.