lpr

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: \*(VE (openSuse - 09/10/07)

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

lpr - drukowanie off line

SK£ADNIA

lpr
[-A] [-b,l] [-C class] [-D debugopt] [-F filterformat]
[-h] [-i indentcols] [-k] [-J job] [-K,# copies]
[-m mailTo] [-P printer] [-Q] [-r] [-R remoteAccount]
[-s] [-T title] [-U user] [-V] [-w width]
[-Z zoptions] [-1,2,3,4 font] [filename...]

OPIS

Lpr wykorzystuje demona kolejki wydruku do drukowania podanych plików gdy us³ugi bêd± dostêpne. Je¿eli nie podano nazw, przyjmowane jest standardowe wej¶cie.

OPCJE

-A
Wykorzystuje us³ugi przesy³ania uwierzytelnianego, je¶li s± dostêpne.
-C class
Okre¶la klasyfikacjê zadania, jaka ma byæ zastosowana dla strony rozdzielaj±cej i do ustawienia priorytetu.

Priorytety maj± zakres od A (najni¿szy) do Z (najwy¿szy); domy¶lnym jest A.

Na przyk³ad,

      lpr -C B foo.c
ustawia priorytet/klasê na B a drukowany jest plik foo.c.

-D debugoptions
Debugowanie sterowane jest opcj± -D. Opcja ta przyjmuje listê oddzielanych przecinkami ustawieñ. Maj± one jedn± z dwu postaci: urz±dzenie=warto¶æ, lub warto¶æ ustawiaj±ca ca³o¶ciow± warto¶æ domy¶ln±.
-F filterformat
Okre¶leniu filtru lub formatu. Domy¶lnie, zak³ada siê, ¿e wej¶cie jest standardowym plikiem tekstowym i u¿ywany jest format f; przyjmowane jest, ¿e urz±dzeniem wyj¶ciowym jest drukarka wierszowa. Dostêpne s± inne, podane poni¿ej, formaty. Nie wszystkie z nich s± dostêpne dla wszystkich drukarek; szczegó³y znajdziesz w printcap(5). Formaty podawane s± jako pojedyncze ma³e litery; poni¿sze z nich s± poprawnymi argumentami opcji -F z zak³adanym typem danych. Dla utrzymania zgodno¶ci z poprzednimi wersjami lpr typów formatu mo¿na u¿yæ jako samodzielnych opcji (tj. pomijaj±c F) z wyj±tkiem wymienionych ni¿ej; w takich przypadkach mo¿e siê pojawiæ ostrze¿enie.
-b, -l
obie flagi te okre¶laj± plik binarny ("dos³owny"), nie zostanie wykonane ¿adne przetwarzanie. Drukowane przy zastosowaniu filtru formatu f, z zaniechaniem przetwarzania.
-c
dane utworzone przez cifplot(l).
-d
wyj¶cie z tex(l) (format DVI ze Stanford).
-g
standardowe dane wykresowe utworzone przez programy plot(3X) (zobacz te¿ plot(1G), gdzie znajdziesz opis filtrów wykorzystywanych przez program buforuj±cy drukarki).
-n
wyj¶cie z (niezale¿nego od urz±dzenia) troff.
-p
Najpierw wykorzystuje pr(1) do sformatowania plików, potem drukuje przy u¿yciu formatu f.
-r
Przera¿aj±ca opcja USUÑ PO WYDRUKOWANIU. Uwa¿aj, gdy¿ lpr usunie pliki po wys³aniu ich do kolejki drukowania. Opcja obecna na ¿±danie u¿ytkowników, dla zgodno¶ci z inn± implamentacj± Berkeley lpr, ale faktycznie NIE powinno jej byæ.
-t
wyj¶cie z troff(1) (pierwotnie polecenia cat fotona¶wietlarki, ale obecnie zak³adamy, ¿e to samo, co format n).
-v
grafika rastrowa dla urz±dzeñ takich jak Benson Varian.
-h
Bez strony tytu³owej lub nag³ówka dla tego zadania.
-i indentcols
Wciêcie wej¶cia o indentcols kolumn. Zauwa¿, ¿e ta opcja nie jest obs³ugiwana na wszystkich drukarkach.
-J jobname
Okre¶la nazwê zadania, jaka ma byæ wydrukowana na stronie rozdzielaj±cej. Domy¶lnie jest to nazwa pierwszego pliku w zadaniu lub (STDIN) je¶li wej¶cie pochodzi z potoku.
-k
U¿ywane jako filtr, lpr normalnie dla wej¶cia czytanego z stdin tworzy plik tymczasowy przed wys³aniem go na zdaln± drukarkê. -k powoduje, ¿e zadanie wysy³ane jest bezpo¶rednio do serwera. Je¿eli zadanie zostanie zabite w ¶rodku tworzenia, to wydrukowany zostanie czê¶ciowo przes³any plik. Opcja ta mo¿e nie dzia³aæ z bardzo du¿ymi zadaniami lub programami buforuj±cymi spoza LPRng.
-Kcopies,  -#copies
Okre¶la liczbê kopii ka¿dego plików przeznaczonych do druku.
-m mailTo
Po pomy¶lnym zakoñczeniu wysy³a wiadomo¶æ pocztow± do u¿ytkownika mailTo.
-P printer
Wyj¶cie bêdzie kierowane na drukarkê printer. Je¿eli nie ustawiono drukarki przy pomocy tej opcji, to stosowana jest domy¶lna. Drukarkê domy¶ln± wskazuj± (w kolejno¶ci priorytetu): zmienna ¶rodowiskowa PRINTER, pierwsza pozycja w bazie printcap, wpis default_printer pliku konfiguracyjnego i, na koniec, wkompilowana (zale¿na od hosta) warto¶æ default_printer.
-Q
Umieszca nazwê kolejki druku w pliku zadania. Informacaja ta mo¿e byæ nastêpnie wykorzystana przez oprogramowanie buforuj±ce do sterowania formatem wyj¶ciowym.
-R remoteAccount
Okre¶la informacjê rozliczeniow±, jakiej ma u¿yæ system zdalny drukuj±cy.

Parametr mo¿e s³u¿yæ do okre¶lania kodu op³aty, jaka ma zostaæ pobrana za wydruk.

-s
Flaga zamieszczona w celu zachowania zgodno¶ci z innymi wersjami lpr. W wersjach tych tworzy ona dowi±zania symboliczne do plików przeznaczonych do druku. Lpr wysy³a teraz pliki wprost do serwera i flaga ta jest nieistotna.
-T title
Okre¶la tytu³ wykorzystywany przez pr(1). Domy¶lnie jest to nazwa pliku.
-U username
Opcja -U s³u¿y do przypisania zadaniu nazwy u¿ytkownika. Jest dostêpna tylko dla ROOTa lub u¿ytkowników wymienionych w opcji konfiguracyjnej allow_user_setting. Jest to oczywi¶cie dziura w systemie bezpieczeñstwa, lecz istnieje, by pozwoliæ systemom takim jak SAMBA na dostarczanie zadañ w imieniu u¿ytkowników. Zobacz Przesy³anie uwierzytelniane poni¿ej.
-V
Tryb gadatliwy. Dodatkowe flagi -V zwiêkszaj± gadatliwo¶æ. Maksymaln± gadatliwo¶æ uzyskuje siê stosuj±c flagê debug.
-w width
Okre¶la szeroko¶æ strony dla drukowanego zadania.
-Z zoptions
Opcja stosowana do przekazywania opcji programowi buforuj±cemu druk. U¿ywana, gdy zachodzi potrzeba przekazania dodatkowej lub specjalizowanej informacji programowi buforuj±cemu.
-1,2,3,4fontname
Okre¶la nazwê fontu, jaki ma byæ osadzony na pozycji i przy drukowaniu TROFF (przestarza³e).

NAZWY PLIKÓW

Domy¶lnie, je¿eli nie podano nazw plików lpr czyta standardowe wej¶cie i drukuje je.

PRZESY£ANIE UWIERZYTELNIANE

Pierwotny protokó³ sieciowy LPR zdeefiniowany w RFC1179 nie zapewnia³ uwierzytelniania miêdzy u¿ytkownikiem a serwerem. Jest ono obecnie obs³ugiwane przez LPRng. W dokumentacji pomocniczej LPRng znajdziesz wiêcej szczegó³ów o dzia³aniu i obs³udze uwierzytelniania.

ZGODNO¦Æ

lpr w wersji LPRng usi³uje byæ funkcjonalnie zgodne z typowymi implementacjami lpr. Jest jednak nieco poleceñ i funkcjonalno¶ci, które there are some commands and functionality that are deliberately missing.
-s Symbolic Links
(Berkeley LPR) Ta opcja okre¶la³a, ¿e podczas buforowania zadañ powinno byæ u¿yte dowi±zanie symboliczne do oryginalnego pliku danych, zamiast kopii tego pliku. Otwiera to pole dla ró¿norodnych problemów z bezpieczeñstwem, jest te¿ nieefektywne przy drukowaniu na zdalnym ho¶cie.

PLIKI

Nazwy plików u¿ywane przez LPRng ustawiane s± warto¶ciami w pliku konfiguracyjnym drukarek. Poni¿ej podano powszechnie u¿ywany zestaw warto¶ci domy¶lnych.
/etc/lpd.conf            plik konfiguracyjny LPRng

/etc/printcap            plik opisu drukarek

/etc/lpd.perms            uprawnienia drukarek

/var/spool/printer*         katalogi buforowania

/var/spool/printer*/printer     plik blokuj±cy sterowania kolejk±

/var/spool/printer*/control.printer sterowanie kolejk±

/var/spool/printer*/active.printer  aktywne zadanie

/var/spool/printer*/log.printer   plik dziennika drukarki

ZOBACZ TAK¯E

lpd.conf(5), lpc(8), lpd(8), lpr(1), lpq(1), lprm(1), printcap(5), lpd.perms(5), pr(1).

DIAGNOSTYKA

Wiêkszo¶æ komunikatów diagnostycznych jest oczywista. Je¶li dok³adny powód niepowodzenia pozostaje niejasny, nale¿y w³±czyæ poziom debugowania (-D5) i uruchomiæ ponownie. Informacja diagnostyczna pomo¿e uchwyciæ dok³adn± przyczynê.

HISTORIA

LPRng jest rozszerzonym systemem buforowania wydruku o funkcjonalno¶ci podobnej do oprogramowania Berkeley LPR. List± dyskusyjn± o LPRng jest lprng@lprng.com; subskrypcja przez wys³anie listu do lprng-request@lprng.com ze s³owem `subscribe` w tre¶ci. Oprogramowanie to jest dostêpne z ftp://ftp.astart.com/pub/LPRng.

AUTOR

Patrick Powell <papowell@astart.com>.