mv

Autres langues

Langue: pl

Version: FSF (fedora - 25/11/07)

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

mv - przemianowuje pliki

SKŁADNIA

mv [opcja]... źródło cel
mv [opcja]... źródło... katalog

OPIS

Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
pinfo mv
lub
info mv.

Ta strona podręcznika opisuje polecenie mv w wersji GNU.

Jeśli ostatnim argumentem jest istniejący katalog, to mv przeniesie do tego katalogu pliki podane jako poprzednie argumenty (nie zmieniając ich nazw). Jeżeli podano tylko dwie nazwy plików, zmieni nazwę pierwszego pliku na drugą nazwę.

Podanie więcej niż dwu argumentów, z których ostatni nie jest katalogiem, jest błędem.

mv potrafi przenosić dowolny typ plików z jednego systemu plików na inny. Przed wersją 4.0 pakietu fileutils, potrafił przesuwać pomiędzy systemami plików tylko pliki zwykłe. Na przykład, teraz potrafi przenieść całą hierarchię (poddrzewo) katalogów łącznie ze specjalnymi plikami urządzeń z jednej partycji na inną. Najpierw do przekopiowania żądanych plików i katalogów posługuje się tym samym kodem co używany przez `cp -a', następnie (zakładając, że kopiowanie się powiodło) usuwa ich oryginały. Jeśli kopiowanie zawiedzie, to część, która została już skopiowana na partycję docelową, jest usuwana. Jeśli przesuwano trzy katalogi z jednej partycji na inną i kopia pierwszego powiodła się, ale nie udała się kopia drugiego, to pierwszy zostanie na partycji docelowej, zaś drugi i trzeci pozostaną na pierwotnej partycji.

Jeśli plik docelowy istnieje, ale normalnie jest niezapisywalny, standardowym wejściem jest terminal, a nie podano opcji -f lub --force, to mv pyta użytkownika czy nadpisać plik. (Usuwający może być właścicielem pliku lub mieć prawo zapisu w tym katalogu.) Jeśli odpowiedź nie zaczyna się od `y' lub `Y', plik jest pomijany.

OPCJE

-b [metoda], --backup[=metoda]
Tworzy kopie zapasowe plików, które mają zostać nadpisane lub usunięte. Więcej szczegółów znajdziesz w sekcji `Opcje kopii zapasowych' w fileutils(1).
-f, --force
Usuwa istniejące pliki docelowe nie pytając użytkownika.
-i, --interactive
Pyta użytkownika czy nadpisywać pliki docelowe, które już istnieją. Jeśli odpowiedź nie zaczyna się od `y' lub `Y', plik jest pomijany.
-S przyr_kopii, --suffix=przyr_kopii
Dodaje przyrostek przyr_kopii do nazwy każdego pliku kopii zapasowej wykonanego przy pomocy -b. Jeśli opcja -S nie zostanie podana, to użyta zostanie wartość zmiennej środowiskowej SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Jeśli ona również nie jest określona, to użyty zostanie domyślny znak `~', jak w Emacsie.
--target-directory=katalog
Przesuwa wszystkie argumenty źródłowe do zadanego katalogu. Zobacz opis opcji -V oraz sekcja `Katalog docelowy' w podręczniku fileutils(1).
-u, --update
Aktualizacja. Nie przenosi pliku, który ma istniejący cel o takiej samej lub nowszej dacie modyfikacji.
-v, --verbose
Wypisuje nazwę każdego pliku przed jego przeniesieniem.
-V metoda, --version-control=metoda
Zmienia typ kopii zapasowych wykonywanych przy pomocy -b. Jeśli opcja ta nie zostanie podana, to użyta zostanie wartość zmiennej środowiskowej VERSION_CONTROL. Jeśli nie zdefiniowano również VERSION_CONTROL to użyta zostanie domyślny typ kopii zapasowej: `existing'.

Opcja ta odpowiada zmiennej `version-control' Emacsa: używane są te same wartości dla typu kopii. Rozpoznają także bardziej opisowe synonimy. Prawidłowe wartości to (unikalne skróty są dopuszczalne):

t, numbered
Zawsze tworzy numerowane kopie zapasowe.
nil, existing
Tworzy numerowane kopie zapasowe plików, które już je mają, zwykłe kopie dla reszty.
never, simple
Robi zawsze zwykłe kopie zapasowe (uzyskiwane przez dodanie przyrostka wg opcji -S).
--help
Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach, kończy działanie.
--version
Wyświetla numer wersji programu i kończy działanie.

AUTOR

Napisane przez Mike'a Parker, Davida MacKenzie i Jima Meyering.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Błędy proszę zgłaszać, w jęz. ang., do <bug-fileutils@gnu.org>. Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

cp(1), ln(1), rm(1). fileutils(1).

OD TŁUMACZA

Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi plikowych GNU wersji 4.01.