perlcn

NAME

perlcn - XXXXXXXXX Perl XXXXXX

DESCRIPTION

XXXXXXXXX Perl XXXXXXX!

XX 5.8.0 XXXXXXX, Perl XXXXXXXXXXXXXXX Unicode (XXXXXXX) XXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; CJK (XXXXXXX) XXXXXXXXXXXXXXXXX. Unicode XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX: XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXX). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (XX PC XXXXXXXXXX).

Perl XXXXXXX Unicode XXXXXXXXX. XXXXX Perl XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Unicode XXX; Perl XXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXX) XXXXXXX Unicode XXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX Unicode XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perl XXXXXXX Encode XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Encode XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ('gb2312' XXX 'euc-cn'):

   euc-cn   Unix XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   gb2312-raw XXXXXXXXXXXXX (XXXXXXX) GB2312 XXXXX
   gb12345   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   iso-ir-165 GB2312 + GB6345 + GB8565 + XXXXXXXX
   cp936    XXXXXXX 936, XXXXXXXXX 'GBK' (XXXXXXXXXXXXX) XXXXXX
   hz     7 XXXXXXXXXXX GB2312 XXXXX
 
 

XXXXXXXXX, XX EUC-CN XXXXXXXXXXXXXXXXX Unicode, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:

   perl -Mencoding=euc-cn,STDOUT,utf8 -pe1 < file.euc-cn > file.utf8
 
 

Perl XXXXXXXXXX ``piconv'', XXXXXXXXXXX Perl XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX:

   piconv -f euc-cn -t utf8 < file.euc-cn > file.utf8
   piconv -f utf8 -t euc-cn < file.utf8 > file.euc-cn
 
 

XXXXX, XXXXX encoding XXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX:

   #!/usr/bin/env perl
   # XXXXXX euc-cn XXXXXXXX; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX euc-cn XXXXX
   use encoding 'euc-cn', STDIN => 'euc-cn', STDOUT => 'euc-cn';
   print length("XXXX");      # 2 (XXXXXXXXXXXXXXX)
   print length('XXXX');      # 4 (XXXXXXXXXXXXXXXX)
   print index("XXXXXXXXX", "XXXXXX"); # -1 (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)
   print index('XXXXXXXXX', 'XXXXXX'); # 1 (XXXXXXXXXXXXXXXXX)
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ``XX'' XXXXXXXXXXXXXXXX ``XX'' XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX EUC-CN XXXXXX ``XXX''; ``XX'' XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ``XXX'' XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ``XXX''. XXXXXXXXXXXX EUC-CN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX CPAN (<http://www.cpan.org/>) XXX Encode::HanExtra XXXX. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:
   gb18030   XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX
 
 

XXXXX, Encode::HanConvert XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:

   big5-simp  Big5 XXXXXXXXXXX Unicode XXXXXXXXXXXXX
   gbk-trad  GBK XXXXXXXXXXX Unicode XXXXXXXXXXXXX
 
 

XXXXXXX GBK XX Big5 XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX b2g.pl XX g2b.pl XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:

   use Encode::HanConvert;
   $euc_cn = big5_to_gb($big5); # XX Big5 XXXX GBK
   $big5 = gb_to_big5($euc_cn); # XX GBK XXXX Big5
 
 

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXX Perl XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), XXXXXXXXXXXXXXXXX Perl XXXXXXXX, XXXX Unicode XXXXXXXXXXX. XXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:

XXXXX Perl XXXXXXXXXXXX

<http://www.perl.com/>
Perl XXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)
<http://www.cpan.org/>
Perl XXXXXXXXXXX (Comprehensive Perl Archive Network)
<http://lists.perl.org/>
Perl XXXXXXXXXXXXXX

XXXX Perl XXXXXXXX

<http://www.oreilly.com.cn/indexcat.php?c=perl>
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Perl XXXXX

Perl XXXXXXXXXXX

<http://www.pm.org/groups/asia.html>
XXXXX Perl XXXXXXXXXX

Unicode XXXXXXXXXX

<http://www.unicode.org/>
Unicode XXXXXXXXX (Unicode XXXXXXXXXXXXXXXXX)
<http://www.cl.cam.ac.uk/%7Emgk25/unicode.html>
Unix/Linux XXXXX UTF-8 XXX Unicode XXXXXX

SEE ALSO

Encode, Encode::CN, encoding, perluniintro, perlunicode

AUTHORS

Jarkko Hietaniemi <jhi@iki.fi>

Audrey Tang (XXXXXX) <audreyt@audreyt.org>