perlko

Langue: en

Version: 2010-04-26 (MeeGo - 06/11/10)

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAME

perlko - PerlXX XXXXXXXX XXXXXXX

DESCRIPTION

PerlXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX !

PerlXXX 5.8.0XXXXXXXX XXXXXXXXXXX/ISO 10646XXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX. XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX - XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX, XXXXXX XXXX, XXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX-XX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX XX XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX.

PerlXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX. XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX Perl XXXXXXXXX XXXXXXXXX UTF-8 XXXXXXXXX XXX XXX XXXXX, XXXX XXXXXXXX XXXXXXX(XXXXX XXXXX, XXXXXXXX, index, substr)XX XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX. (XXX XXXXXXXX XXXXX perlunicode XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX.) XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX/XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 'Encode'XX XXXXXXXXXXXXX. XXXXXXXX 'Encode'XX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXX.

'Encode'XXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX.

euc-kr
  US-ASCIIXXX KS X 1001XXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX (XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
  XXXX.) KS X 2901XX RFC 1557 XXXX.
 
 
cp949
     MS-Windows 9x/MEXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX. euc-krXXX 8,822XXXXXX
     XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX. aliasXXX uhc, windows-949, x-windows-949,
     ks_c_5601-1987. XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX, Microsoft
     XXXXXXXXXXXX CP949XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX.
 
 
johab
     KS X 1001:1998 XXXX 3XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX. XXXX XXXXXXXXXXXX cp949XXX
     XXXXXXXXXX US-ASCIIXXX KS X 1001XXX 8,822XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX.
     XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX.
 
 
iso-2022-kr
     RFC 1557XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX US-ASCIIXXX
     KS X 1001XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX euc-krXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX.
     1997-8XXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX.
 
 
ksc5601-raw
     KS X 1001(KS C 5601)XXX GL(XX, MSBXX 0XXXXX XXX XXXX) XXX XXXXXXXXX XXXXXX
     XXXXXXXX. US-ASCIIXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX X11 XXXXXXXX XXX
     XXXXXXXX (ksc5601.1987-0. '0'XXX GLXXX XXXXXXX.)XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX
     XXXX XXXXXX. KS C 5601XXX 1997XXX KS X 1001XX XXXXXXXX XXXXXXXXX. 1998XXXXXXXXX XXX
     XXXXX (XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX)XX XXXXXXXXXXX.
 
 
 XX XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX.
 
 

XXXXX XXXXX, euc-kr XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX UTF-8XX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX.

   perl -Mencoding=euc-kr,STDOUT,utf8 -pe1 < file.euckr > file.utf8
 
 

XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXX.

   perl -Mencoding=utf8,STDOUT,euc-kr -pe1 < file.utf8 > file.euckr
 
  XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXX Encode XXXXXXX XXXXX 
 XXXXXXXXXXX PerlXXXX XXXXX piconvXX PerlXXX XXXXX XXXXXXXXXXX.
 XX XXXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXX piconvXXX UnixXXX XXXXXX iconvX
 XXXXXX XXX XXXXXXXXXXX. XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX.
 
  piconv -f euc-kr -t utf8 < file.euckr > file.utf8
  piconv -f utf8 -t euc-kr < file.utf8 > file.euckr
 
  XXX, 'PerlIO::encoding' XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX
 (XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX) XXXXXX XXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXX.
 
  #!/path/to/perl 
 
  use encoding 'euc-kr', STDIN => 'euc-kr',
             STDOUT-> 'euc-kr', STDERR=>'euc-kr';
 
  print length("XXXXX");    # 2 (XXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX)
  print length('XXXXX');    # 4 (XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX)
  print index("XXXXX, XXXXXXXX", "XXX");  # -1 ('XXX'XXX XXXXXX)
  print index('XXXXX, XXXXXXXX', 'XXX');  # 7 (8XXXXXX 9XXXX XXXXXXXXX 'XXX'XXX
                       XXXXXXXXX XXXXXXXX.)
 
 

XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX...

  PerlXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXX, XXX XXXXXX XXXX
 Perl XXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX, EncodeXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
 XXXX XXX XXXXXXXXXXX. XXXXX XXX XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX.
 
 

Perl XXXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX. XXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXXX.
<http://www.perl.com/>
  O'ReillyXXX Perl XXX XXXXXXXX
 
 
<http://www.cpan.org/>
     Comprehensive Perl Archive Network
 
 
<http://lists.perl.org/>
  Perl XXXXXXX XXXXXX. XXXXX XXXXXX XXXXXX
  perl-unicodeXXXXXX 'Encode'XXX XXXXXX XXXXXXXX.
 
 

PerlXXX XXX XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX

<http://www.perl.or.kr/>
  Perl XXXXX XXXXXXX XXXX
 
 
<news:han.comp.lang.perl/>
  XXXXXXXX Perl XXXXX XXX
 
 
<http://www.hanb.co.kr/search/searchResult.php?keyword=perl>
  O'ReillyXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX Perl XXXXXX XXXX
 
 
<http://www.perlschool.net/>
  Perl XXXX XXXX XX XXXXXX, XXXX XXXXXX, XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX
 
 
<http://www.perl.co.kr>
  PerlXXX XXXXXXX CGI, DB, XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXX
 
 

XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX

<http://www.unicode.org/>
  XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX.
 
 
<http://std.dkuug.dk/JTC1/SC2/WG2>
XXXXXXXXXXX UnicodeXXX XXXXX ISO XXXXXXXX ISO/IEC 10646 UCS(Universal Character Set)XXX XXXXXXXX ISO/IEC JTC1/SC2/WG2XXX XXX XXXXXXXX.
<http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/unicode.html>
  XXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX UTF-8 XXXXXXX XXXXXX XXXXXX(FAQ)
 
 
http://kldp.org/Translations/html/UTF8-Unicode-KLDP/UTF8-Unicode-KLDP.html <http://kldp.org/Translations/html/UTF8-Unicode-KLDP/UTF8-Unicode-KLDP.html>
  XXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX UTF-8 XXXXXXX XXXXXX XXXXXX(FAQ)XXX XXXXXXXX XXXXX
 
 

SEE ALSO

Encode, Encode::KR, encoding, perluniintro, perlunicode

AUTHORS

Jarkko Hietaniemi <jhi@iki.fi> XXXXXXXXX <jshin@mailaps.org>