readlink

Autres langues

Langue: pl

Version: 1997-08-21 (fedora - 25/11/07)

Autres sections - même nom

Section: 2 (Appels système)

NAZWA

readlink - odczytanie wartości dowiązania symbolicznego

SKŁADNIA

#include <unistd.h>

int readlink(const char *path, char *buf, size_t bufsiz);

OPIS

readlink umieszcza zawartość dowiązania symbolicznego path w buforze buf, którego wielkość wynosi bufsiz. readlink nie dokleja do bufora buf znaku NUL. W przypadku, gdy bufor jest za mały, aby pomieścić całą zawartość dowiązania, jest ona obcinana (do ilości znaków równej długości bufsiz).

WARTOŚĆ ZWRACANA

Wywołanie to, gdy się zakończy pomyślnie, zwraca liczbę znaków umieszczonych w buforze, lub -1 w przypadku wystąpienia błędu. Kod błędu jest umieszczany w errno.

BŁĘDY

ENOTDIR
Składnik ścieżki nie jest katalogiem.
EINVAL
bufsiz nie jest dodatnie.
ENAMETOOLONG
Scieżka, lub składnik ścieżki były za długie.
ENOENT
Plik o podanej nazwie nie istnieje.
EACCES
Brak praw przeszukiwania dla składnika ścieżki.
ELOOP
Natrafiono na zbyt wiele dowiązań symbolicznych podczas tłumaczenia ścieżki.
EINVAL
Podany plik nie jest dowiązaniem symbolicznym.
EIO
Podczas odczytu z systemu plików wystąpił błąd we/wy.
EFAULT
buf wskazuje poza przydzieloną procesowi przestrzeń adresową.
ENOMEM
Zabrakło dostępnej pamięci kernela.

ZGODNE Z

X/OPEN, 4.4BSD (funkcja readlink pojawiła się w BSD 4.2).

ZOBACZ TAKŻE

stat(2), lstat(2), symlink(2)