wait

Autres langues

Langue: pl

Version: 2000-07-24 (fedora - 25/11/07)

Section: 2 (Appels système)

NAZWA

wait, waitpid - oczekiwanie na zakończenie procesu

SKŁADNIA

#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>

pid_t wait(int *status);
pid_t waitpid(pid_t pid, int *status, int options);

OPIS

Funkcja wait zatrzymuje wykonywanie bieżącego procesu aż do zakończenia procesu potomka lub aż do dostarczenia sygnału kończącego bieżący proces lub innego, dla którego wywoływana jest funkcja obsługi sygnału. Jeśli potomek zakończył działanie przed wywołaniem tej funkcji (tak zwany proces-duch - "zombie"), to funkcja kończy się natychmiast. Wszelkie zasoby potomka są zwalniane.

Funkcja waitpid zawiesza wykonywanie bieżącego procesu dopóki potomek określony przez pid nie zakończy działania lub dopóki nie zostanie dostarczony sygnał, którego akcją jest zakończenie procesu lub wywołanie funkcji obsługującej sygnały. Jeśli potomek, podany jako pid, zakończył swoje działanie przed wywołaniem tej funkcji (tak zwany proces "zombie"), funkcja kończy się natychmiast. Wszelkie zasoby potomka są zwalnianie.

Wartość pid może być:

< -1
co oznacza oczekiwanie na dowolny proces potomny, którego ID grupy procesów jest równy wartości bezwzględnej pid.
-1
co oznacza oczekiwanie na dowolny proces potomny; jest to takie samo zachowanie, jakie wykazuje wait.
0
co oznacza oczekiwanie na każdy proces potomny, którego ID grupy procesu jest równe ID grupy procesu wywołującego funkcję.
> 0
oznacza oczekiwanie na potomka, którego ID procesu jest równy wartości pid.

Wartość options jest sumą OR zera lub więcej spośród następujących stałych:

WNOHANG
oznacza natychmiastowy powrót z funkcji, jeśli potomek nie zakończył pracy.
WUNTRACED
oznacza zakończenie także dla zatrzymanych (ale nie śledzonych) procesów potomnych, których stan jeszcze nie został zgłoszony. Stan śledzonych procesów potomnych, które zostały zatrzymane, jest udostępniany również bez tej opcji.

(Poniższe opcje dotyczą wyłącznie Linuksa.)

Jeśli status nie jest równe NULL, wait lub waitpid zapisuje dane o stanie w buforze wskazywanym przez status.

Stan ten można zanalizować następującymi makrami (makra te pobierają jako argument bufor stat (typu int), --- nie wskaźnik do bufora!):

WIFEXITED(status)
jest niezerowe, jeśli potomek normalnie zakończył pracę.
WEXITSTATUS(status)
analizuje osiem najmniej znaczących bitów kodu powrotu zakończonego potomka, które mogły być ustawione jako argument wywołania exit() lub jako argument instrukcji return w programie głównym. Makro to może być przetworzone, tylko jeśli WIFEXITED zwróciło wartość niezerową.
WIFSIGNALED(status)
zwraca prawdę, jeśli proces potomny zakończył pracę z powodu nieprzechwyconego sygnału.
WTERMSIG(status)
zwraca numer sygnału, który spowodował zakończenie procesu potomnego. Makro to może być przetworzone, tylko jeśli WIFSIGNALED zwróciło wartość niezerową.
WIFSTOPPED(status)
zwraca prawdę, jeśli proces potomny jest obecnie zatrzymany; jest to możliwe tylko gdy w wywołaniu użyto WUNTRACED oraz gdy proces potomny jest śledzony (zobacz ptrace(2)).
WSTOPSIG(status)
zwraca numer sygnału, który spowodował zatrzymanie potomka. Makro to może być przetworzone, tylko jeśli WIFSTOPPED zwróciło wartość niezerową.

Niektóre wersje Uniksa (np. Linux, Solaris, ale nie AIX, SunOS) definiują także makro WCOREDUMP(status) sprawdzające, czy proces potomny dokonał zrzutu pamięci. Należy go używać tylko pomiędzy dyrektywami kompilatora #ifdef WCOREDUMP ... #endif.

WARTOŚĆ ZWRACANA

PID zakończonego potomka lub zero, jeśli użyto WNOHANG, a nie było dostępnego żadnego potomka, albo -1 w przypadku błędu (w tym ostatnim wypadku odpowiednia wartość jest nadawana errno).

BŁĘDY

ECHILD
jeśli proces o zadanym pid nie istnieje lub nie jest potomkiem procesu wywołującego. (Może się to zdarzyć również w przypadku potomka, który ustawił akcję obsługi sygnału SIGCHLD na SIG_IGN. Zobacz także: wątki w sekcji UWAGI LINUKSOWE.)
EINVAL
jeśli argument options jest niepoprawny.
EINTR
jeśli WNOHANG nie było ustawione, a został przechwycony niezablokowany sygnał lub SIGCHLD.

UWAGI

Specyfikacja Single Unix Specification opisuje znacznik SA_NOCLDWAIT (nieobsługiwany pod Linuksem) taki, że jeżeli jest ustawiony ten znacznik albo akcja dla SIGCHLD jest ustawiona na SIG_IGN, to procesy potomne po zakończeniu nie stają się procesami-duchami ("zombies") i wywołanie funkcji wait() lub waitpid() zablokuje proces do czasu, gdy wszystkie procesy potomne zakończą działanie, a następnie zakończy się błędem z errno ustawionym na ECHILD.

Oryginalny standard POSIX nie określa zachowania w przypadku ustawienia SIGCHLD na SIG_IGN. Późniejsze standardy, włączając SUSv2 i POSIX 1003.1-2001 określają zachowanie w sposób taki, jaki opisano w opcji zgodności z XSI. Linux nie spełnia tego drugiego w dwóch opisanych powyżej punktach: jeśli wywołanie wait() lub waitpid() jest wykonywane z ignorowaniem SIGCHLD, zachowuje się ono tak, jakby SIGCHLD nie były ignorowane, to znaczy, wywołanie zostaje zablokowane do chwili zakończenia następnego potomka, a następnie zwraca PID i kod powrotu tego potomka.

UWAGI LINUKSOWE

Pod Linuksem, wątek zarządzany przez jądro nie jest uruchamiany inaczej niż zwykły proces. Zamiast tego wątek jest po prostu procesem stworzonym przez wywołanie dostępnej tylko pod Linuksem funkcji systemowej clone(2). Inne funkcje, jak na przykład przenośne pthread_create(3) są zaimplementowane przez wywołania funkcji clone(2). W wersjach Linuksa poprzedzających 2.4, wątek był po prostu specyficznym przypadkiem procesu. W związku z tym nie mógł on czekać na potomków innego wątku nawet w przypadku, gdy ten drugi wątek należał do tej samej grupy wątków. Jednakże, POSIX zaleca taką funkcjonalność, więc począwszy od Linuksa 2.4 wątek może (i domyślnie będzie) czekać na potomków innych wątków należących do tej samej grupy wątków.

Następujące, specyficzne dla Linuksa opcje w options są przeznaczone dla potomków utworzonych za pomocą clone(2).

__WCLONE
Oczekiwanie tylko na potomków typu "clone". Jeśli opcja ta zostanie pominięta będzie oczekiwanie tylko na potomków typu "nie-clone". (Potomek typu "clone" to taki, który po zakończeniu nie dostarcza swojemu procesowi macierzystemu sygnału lub dostarcza sygnał inny niż SIGCHLD.) Opcja ta jest ignorowana, jeśli ustawiona jest również opcja __WALL.
__WALL
(Począwszy od Linuksa 2.4) Oczekiwanie na procesy potomne niezależnie od ich typu ("clone" lub "non-clone").
__WNOTHREAD
(Począwszy od Linuksa 2.4) Nie oczekiwać na procesy potomne innych wątków w obrębie tej samej grupy wątków. Było to w Linuksie domyślne przed wersją 2.4.

ZGODNE Z

SVr4, POSIX.1

ZOBACZ TAKŻE

clone(2), ptrace(2), signal(2), wait4(2), pthread_create(3), signal(7)