bcopy

Autres langues

Langue: ja

Autres versions - même langue

Version: 2002-12-31 (openSuse - 09/10/07)

Autres sections - même nom

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

̾Á°

bcopy - ¥Ð¥¤¥ÈÎó¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë

½ñ¼°


#include <strings.h>void bcopy(const void *src, void *dest, size_t n);

ÀâÌÀ

bcopy() ¤Ï src ¤«¤éÀèƬ n ¥Ð¥¤¥È¤ò dest ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¡£ Îΰ褬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢·ë²Ì¤ÏÀµ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£

ÊÖ¤êÃÍ

¤Ê¤·¡£

½àµò

4.3BSD. ¤³¤Î´Ø¿ô¤ÏÇÑ»ßͽÄê¤Ç¤¢¤ë (POSIX.1-2001 ¤Ç¤Ï ²áµî¤Î̾»Ä (LEGACY) ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë)¡£¿·¤·¤¤¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï memcpy() ¤ä memmove() ¤ò»ÈÍѤ¹¤Ù¤­¤Ç¤¢¤ë¡£ memcpy() ¤ä memmove() ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î 2 ¤Ä¤Î¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤Î½ç½ø¤¬Æþ¤ìÂؤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤³¤È¡£

´ØÏ¢¹àÌÜ

memccpy(3), memcpy(3), memmove(3), strcpy(3), strncpy(3)