clock

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 2002-06-14 (openSuse - 09/10/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

clock - wyznaczanie czasu procesora

SK£ADNIA


#include <time.h>clock_t clock(void);

OPIS

Funkcja clock() zwraca przybli¿on± ilo¶æ czasu procesora wykorzystanego przez program.

WARTO¦Æ ZWRACANA

Zwracana warto¶æ to ilo¶æ czasu CPU wykorzystanego do tej pory w formacie clock_t. Aby otrzymaæ czas w sekundach, nale¿y podzieliæ go przez CLOCKS_PER_SEC. Je¶li informacja o wykorzystanym czasie procesora jest niedostêpna lub warto¶æ tego czasu nie mo¿e zostaæ przedstawiona, zwracana jest warto¶æ (clock_t)-1.

ZGODNE Z

ANSI C POSIX wymaga, aby CLOCKS_PER_SEC by³o równe 1000000, niezale¿nie od rzeczywistej rozdzielczo¶ci.

UWAGI

Standard C dopuszcza nieokre¶lon± warto¶æ na pocz±tku programu. Aby zapewniæ maksymaln± przeno¶no¶æ, nale¿y odj±æ od wyniku funkcji warto¶æ zwrócon± przez clock() na pocz±tku programu.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zegar mo¿e siê przekrêciæ. W systemach 32-bitowych, gdzie CLOCKS_PER_SEC wynosi 1000000, funkcja ta bêdzie zwracaæ tê sam± warto¶æ co oko³o 72 minuty.

W niektórych innych implementacjach warto¶æ zwracana przez clock() zawiera równie¿ czasy procesów potomnych, których kod zakoñczenia zosta³ odczytany za pomoc± wait() (lub innego programu typu "wait"). Linux nie do³±cza do warto¶ci zwracanej clock() czasów procesów potomnych, na których zakoñczenie oczekiwano. Funkcja times(), zwracaj±ca (osobne) informacje o procesie macierzystym i o jego potomkach, mo¿e byæ bardziej po¿±dana.

ZOBACZ TAK¯E

getrusage(2), times(2)