ctime

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 2001-12-13 (fedora - 25/11/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

asctime, ctime, gmtime, localtime, mktime - konwersja daty i czasu do postaci czasu rozłożonego lub ASCII

SKŁADNIA

 #include <time.h>
 
 char *asctime(const struct tm *tm);
 
char *asctime_r(const struct tm *tm, char *buf); char *ctime(const time_t *timep);
char *ctime_r(const time_t *timep, char *buf); struct tm *gmtime(const time_t *timep);
struct tm *gmtime_r(const time_t *timep, struct tm *result); struct tm *localtime(const time_t *timep);
struct tm *localtime_r(const time_t *timep, struct tm *result); time_t mktime(struct tm *tm);

OPIS

Funkcje ctime(), gmtime() oraz localtime() przyjmują argument typu time_t, reprezentujący czas kalendarzowy. Zinterpretowany jako bezwzględna wartość czasu, określa on ilość sekund, jakie upłynęły od godziny 00:00:00 1 stycznia 1970 czasu Coordinated Universal Time (UTC).

Funkcje asctime() oraz mktime() przyjmują jako argument czas rozłożony, który jest reprezentacją podzieloną na rok, miesiąc, dzień itd.

Czas rozłożony jest przechowywany w strukturze tm, zdefiniowanej w <time.h> następująco:

 
 struct tm {
     int   tm_sec;     /* sekundy */
     int   tm_min;     /* minuty */
     int   tm_hour;    /* godziny */
     int   tm_mday;    /* dzień miesiąca */
     int   tm_mon;     /* miesiąc */
     int   tm_year;    /* rok */
     int   tm_wday;    /* dzień tygodnia */
     int   tm_yday;    /* dzień roku */
     int   tm_isdst;    /* sezonowa zmiana czasu */
 };
 
 

Elementy struktury tm to:

tm_sec
Liczba sekund po pełnej minucie, normalnie z zakresu od 0 do 59, ale może wynosić nawet do 61, aby umożliwić sekundy przestępne.
tm_min
Liczba minut po pełnej godzinie, z zakresu od 0 do 59.
tm_hour
Liczba godzin po północy, z zakresu od 0 do 23.
tm_mday
Dzień tygodnia, z zakresu od 1 do 31.
tm_mon
Liczba miesięcy od stycznia, z zakresu od 0 do 11.
tm_year
Liczba lat od 1900.
tm_wday
Liczba dni od niedzieli, z zakresu od 0 do 6.
tm_yday
Liczba dni od 1 stycznia, z zakresu od 0 do 365.
tm_isdst
Znacznik, który wskazuje, czy dla podanego czasu została przeprowadzona zmiana czasu zimowy/letni. Jeśli wartość ta jest dodatnia, to zmiana czasu została przeprowadzona, jeśli wynosi zero - zmiany nie przeprowadzono, a jeśli jest ujemna - oznacza to, że informacja dotycząca zmiany czasu nie jest dostępna.

Wywołanie ctime(t) jest równoważne asctime(localtime(t)). Przekształca ono czas kalendarzowy t na łańcuch o postaci

"śro sty 30 21:49:08 1993\n"

Skróty dni tygodnia to `nie', `pon', `wto', `śro', `czw', `pią' i `sob'. Skróty miesięcy to `sty', `lut', `mar', `kwi', `maj', `cze', `lip', `sie', `wrz', `paź', `lis' i `gru'. Zwracany jest wskaźnik do statycznego łańcucha, który to łańcuch może zostać nadpisany przy kolejnym wywołaniu dowolnej funkcji daty i czasu. Funkcja zapisuje również informacje na temat aktualnej strefy czasowej do zewnętrznej zmiennej tzname (patrz tzset(3)). Wielowejściowa wersja tej funkcji, ctime_r(), robi to samo, ale zapisuje łańcuch w podanym przez użytkownika buforze o długości co najmniej 26. Nie musi ona ustawiać tzname.

Funkcja gmtime() przekształca czas kalendarzowy timep na czas rozłożony, wyrażony w Coordinated Universal Time (UTC). Może ona zwrócić wartość NULL, jeśli rok nie daje się zapisać jako liczba całkowita. Zwracany jest wskaźnik do statycznej struktury, która to struktura może zostać nadpisana przy kolejnym wywołaniu dowolnej funkcji daty i czasu. Funkcja gmtime_r() robi to samo, ale zapisuje dane do struktury podanej przez użytkownika. Nie musi ona ustawiać tzname.

Funkcja localtime() przekształca czas kalendarzowy timep na czas rozłożony, wyrażony względem wybranej przez użytkownika strefy czasowej. Funkcja działa tak, jakby wywoływała tzset(3) i wpisywała do zewnętrznej zmiennej tzname informacje na temat aktualnej strefy czasowej, do timezone - różnicę w sekundach pomiędzy Coordinated Universal Time (UTC) a lokalnym czasem standardowym, a do daylight - wartość niezerową jeśli przez jakąś część roku obowiązuje inny czas niż podany (zimowy/letni). Zwracany jest wskaźnik do statycznej struktury, która to struktura może zostać nadpisana przy kolejnym wywołaniu dowolnej funkcji daty i czasu. Funkcja localtime_r() robi to samo, ale zapisuje dane do struktury podanej przez użytkownika. Nie musi ona ustawiać tzname.

Funkcja asctime() przekształca czas rozłożony tm na łańcuch tego samego formatu, co ctime(). Zwracany jest wskaźnik do statycznego łańcucha, który to łańcuch może zostać nadpisany przy kolejnym wywołaniu dowolnej funkcji daty i czasu. Funkcja asctime_r() robi to samo, ale zapisuje łańcuch w podanym przez użytkownika buforze o długości co najmniej 26.

Funkcja mktime() przekształca strukturę czasu rozłożonego, wyrażoną w czasie lokalnym, na czas kalendarzowy. Funkcja ignoruje wartości elementów tm_wday i tm_yday i oblicza je ponownie na podstawie innych informacji ze struktury czasu rozłożonego. Jeśli elementy struktury mają wartości spoza zakresu wartości dopuszczalnych, to zostana znormalizowane (w taki sposób, że np. 40 października zostanie zamieniony na 9 listopada). Wywołanie mktime() zapisuje również informacje na temat aktualnej strefy czasowej do zewnętrznej zmiennej tzname. Jeśli podany czas rozłożony nie może zostać przedstawiony jako czas kalendarzowy (liczba sekund od początku epoki), mktime() zwraca wartość (time_t)(-1) i nie zmienia wartości elementów tm_wday i tm_yday struktury czasu rozłożonego.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Każda z tych funkcji zwraca opisaną powyżej wartość lub NULL (-1 w przypadku mktime()) w razie wystąpienia błędu.

UWAGI

Następujące cztery funkcje acstime(), ctime(), gmtime() i localtime() zwracają wskaźnik do statycznych danych i w związku z tym nie są przystosowane do wielowątkowości. Wielowątkowe wersje acstime_r(), ctime_r(), gmtime_r() i localtime_r() są wymienione w SUSv2 i dostępne począwszy od libc 5.2.5.

Wersja struktury tm zawarta w glibc posiada dodatkowe pola

 long tm_gmtoff;      /* Sekundy na wschód od UTC */
 const char *tm_tm_zone;  /* Skrót strefy czasowej */
 

zdefiniowane, gdy _BSD_SOURCE jest ustawione przed włączeniem <time.h>. Jest to rozszerzenie BSD, obecnie w 4.3BSD-Reno.

ZGODNE Z

SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

ZOBACZ TAKŻE

date(1), gettimeofday(2), newctime(3), time(2), utime(2), clock(3), difftime(3), strftime(3), strptime(3), tzset(3)