getprotoent

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1993-04-24 (openSuse - 09/10/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

getprotoent, getprotobyname, getprotobynumber, setprotoent, endprotoent - odczytanie wpisu dotycz±cego protoko³u

SK£ADNIA


#include <netdb.h>struct protoent *getprotoent(void);struct protoent *getprotobyname(const char *name);struct protoent *getprotobynumber(int proto);void setprotoent(int stayopen);void endprotoent(void);

OPIS

Funkcja getprotoent() odczytuje nastêpn± liniê z pliku /etc/protocols i zwraca strukturê protoent zawieraj±c± pola otrzymane w wyniku roz³o¿enia linii. Plik /etc/protocols jest otwierany, je¶li jest to potrzebne.

Funkcja getprotobyname() zwraca strukturê protoent zawieraj±c± warto¶ci z tej linii pliku /etc/protocols, która odpowiada protoko³owi o nazwie name.

Funkcja getprotobynumber() zwraca strukturê protoent zawieraj±c± warto¶ci z linii odpowiadaj±cej protoko³owi o numerze number.

Funkcja setprotoent() otwiera plik /etc/protocols i ustawia wska¼nik pliku na jego pocz±tek. Je¶li stayopen bêdzie prawdziwe (1), to plik nie bêdzie zamykany pomiêdzy wywo³aniami getprotobyname() i getprotobynumber().

Funkcja endprotoent() zamyka /etc/protocols.

Struktura protoent jest zdefiniowana w <netdb.h> nastêpuj±co:
struct protoent {

    char  *p_name;    /* oficjalna nazwa protoko³u */

    char  **p_aliases;  /* lista aliasów */

    int   p_proto;    /* numer protoko³u */

}Polami struktury protoent s±:

p_name
Oficjalna nazwa protoko³u.
p_aliases
Zakoñczona zerem lista alternatywnych nazw tego protoko³u.
p_proto
Numer protoko³u.

WARTO¦Æ ZWRACANA

Funkcje getprotoent(), getprotobyname() i getprotobynumber() zwracaj± strukturê protoent, lub wska¼nik NULL gdy wyst±pi b³±d lub napotkany zostanie koniec pliku.

PLIKI

/etc/protocols
plik bazy danych dla protoko³ów

ZGODNE Z

BSD 4.3

ZOBACZ TAK¯E

getservent(3), getnetent(3), protocols(5)