getusershell

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1993-07-04 (openSuse - 09/10/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

getusershell, setusershell, endusershell - odczytanie dozwolonej pow³oki u¿ytkownika

SK£ADNIA


#include <unistd.h>char *getusershell(void);void setusershell(void);void endusershell(void);

OPIS

Funkcja getusershell() zwraca nastêpn± liniê z pliku /etc/shells, otwieraj±c plik, je¶li jest to potrzebne. Linia powinna zawieraæ ¶cie¿kê do prawid³owej pow³oki u¿ytkownika. Je¶li /etc/shells nie istnieje, lub jego odczyt nie jest mo¿liwy, getusershell() zachowuje siê tak, jakby w pliku tym by³y wymienione /bin/sh i /bin/csh.

Funkcja setusershell() ustawia wska¼nik pliku /etc/shells na jego pocz±tek.

Funkcja endusershell() zamyka /etc/shells.

WARTO¦Æ ZWRACANA

Funkcja getusershell() zwraca wska¼nik NULL po napotkaniu koñca pliku.

PLIKI


/etc/shells

ZGODNE Z

BSD 4.3

ZOBACZ TAK¯E

shells(5)