memccpy

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1993-04-10 (fedora - 25/11/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

memccpy - kopiuje obszar pamięci

SKŁADNIA

 #include <string.h>
 
 void *memccpy(void *dest, const void *src, int c, size_t n);
 

OPIS

Funkcja memccpy() kopiuje nie więcej niż n bajtów z obszaru pamięci src do obszaru pamięci dest, kończąc jeżeli znak c został znaleziony.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja memccpy() zwraca wskaźnik do następnego po c znaku w dest, lub NULL jeżeli c nie został znaleziony w pierwszych n znakach src.

ZGODNE Z

SVID 3, BSD 4.3

ZOBACZ TAKŻE

bcopy(3), memcpy(3), memmove(3), strcpy(3), strncpy(3)