toupper

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1993-04-04 (fedora - 25/11/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

toupper, tolower - przekształca literę na wielką lub małą

SKŁADNIA

 #include <ctype.h>
 
 int toupper(int c);
 int tolower(int c);
 

OPIS

toupper() przekształca literę c na wielką literę, o ile to możliwe.

tolower() przekształca literę c na małą literę, o ile to możliwe.

Jeśli c nie jest wartością unsigned char lub ma wartość EOF, zachowanie tych funkcji jest nieokreślone.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Zwracana jest wartość przekształconej litery, lub c gdy przekształcenie nie jest możliwe.

ZGODNE Z

ANSI C, BSD 4.3

BŁĘDY

Co dokładnie stanowi wielkie i małe litery zależy od ustawień bieżącego locale. Na przykład domyślne locale C nie zna umlautów, więc nie jest wykonywane ich przekształcenie.

W niektórych nieangielskich locale występują małe litery bez odpowiadających im liter wielkich; niemieckie ostre s jest jednym z przykładów.

ZOBACZ TAKŻE

isalpha(3), setlocale(3), locale(7)