unlocked_stdio

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 2001-10-18 (openSuse - 09/10/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

*_unlocked - nie blokuj±ce funkcje obs³ugi standardowego wej¶cia/wyj¶cia

SK£ADNIA


#include <stdio.h>int getc_unlocked(FILE *stream);

int getchar_unlocked(void);

int putc_unlocked(int c, FILE *stream);

int putchar_unlocked(int c);#define _BSD_SOURCE /* lub _SVID_SOURCE lub _GNU_SOURCE */

#include <stdio.h>void clearerr_unlocked(FILE *stream);

int feof_unlocked(FILE *stream);

int ferror_unlocked(FILE *stream);

int fileno_unlocked(FILE *stream);

int fflush_unlocked(FILE *stream);

int fgetc_unlocked(FILE *stream);

int fputc_unlocked(int c, FILE *stream);

size_t fread_unlocked(void *ptr, size_t size, size_t n,

  FILE *stream);

size_t fwrite_unlocked(const void *ptr, size_t size, size_t n,

  FILE *stream);#define _GNU_SOURCE

#include <stdio.h>char *fgets_unlocked(char *s, int n, FILE *stream);

int fputs_unlocked(const char *s, FILE *stream);#define _GNU_SOURCE

#include <wchar.h>wint_t getwc_unlocked(FILE *stream);

wint_t getwchar_unlocked(void);

wint_t fgetwc_unlocked(FILE *stream);

wint_t fputwc_unlocked(wchar_t wc, FILE *stream);

wint_t putwc_unlocked(wchar_t wc, FILE *stream);

wint_t putwchar_unlocked(wchar_t wc);

wchar_t *fgetws_unlocked(wchar_t *ws, int n, FILE *stream);

int fputws_unlocked(const wchar_t *ws, FILE *stream);

OPIS

Ka¿da z tych funkcji zachowuje siê tak samo, jak jej odpowiednik bez przyrostka `_unlocked' z tym wyj±tkiem, ¿e nie u¿ywaj± one blokad (same nie ustawiaj± blokad, jak te¿ nie sprawdzaj± czy blokada zosta³a ustawiona przez innych) i z tego wzglêdu nie s± bezpieczne w trybie wielow±tkowym. Zobacz flockfile(3).

ZGODNE Z

Nastêpuj±ce cztery funkcje: getc_unlocked(), getchar_unlocked(), putc_unlocked(), putchar_unlocked() wystêpuj± w POSIX.1. Niestandardowe odmiany funkcji *_unlocked() wystêpuj± równie¿ w kilku systemach z rodziny Uniksów, jak te¿ s± dostêpne w nowej wersji glibc. Raczej nie nale¿y ich u¿ywaæ.

ZOBACZ TAK¯E

flockfile(3)