wmemmove

Autres langues

Langue: ja

Autres versions - même langue

Version: July 25, 1999 (openSuse - 09/10/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

̾Á°

wmemmove -¥ï¥¤¥Éʸ»ú¤ÎÇÛÎó¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë

½ñ¼°


#include <wchar.h>wchar_t *wmemmove(wchar_t *dest, const wchar_t *src, size_t n);

ÀâÌÀ

wmemmove() ´Ø¿ô¤Ï¡¢ memmove(3) ´Ø¿ô¤ËÂбþ¤¹¤ë¥ï¥¤¥Éʸ»ú´Ø¿ô¤Ç¤¢ ¤ë¡£¤³¤Î´Ø¿ô¤Ï src ¤òÀèƬ¤È¤¹¤ëÇÛÎ󤫤é dest ¤òÀèƬ¤È¤¹¤ë ÇÛÎó¤Ë n ¸Ä¤Î¥ï¥¤¥Éʸ»ú¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¡£2 ¤Ä¤ÎÇÛÎó¤Ï½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â ¹½¤ï¤Ê¤¤¡£

¥×¥í¥°¥é¥Þ¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â n ¸Ä¤Î¥ï¥¤¥Éʸ»ú¤¬Æþ¤ëÎΰè¤ò dest ¤Ë³ÎÊݤ·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£

ÊÖ¤êÃÍ

wmemmove() ¤Ï dest ¤òÊÖ¤¹¡£

½àµò

C99.

´ØÏ¢¹àÌÜ

memmove(3), wmemcpy(3)