initscript

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 55720 (openSuse - 09/10/07)

Section: 5 (Format de fichier)

NAZWA

initscript - skrypt wykonuj±cy polecenia zawarte w inittab.

SK£ADNIA

/bin/sh /etc/initscript id poziom dzia³anie proces

OPIS

Je¶li w systemie znajduje siê skrypt /etc/initscript, init spróbuje nim wykonaæ polecenia zawarte w inittab. Mo¿na go wykorzystaæ np. do ustawienia domy¶lnych warto¶ci ulimit i umask dla ka¿dego procesu.

PRZYK£ADY

Poni¿ej znajduje siê przyk³adowy skrypt startowy, który móg³ zostaæ zainstalowany w systemie jako /etc/initscript.sample.
#

# initscript  Wykonywany przez init(8) dla ka¿dego wywo³anego 

#       przez niego programu w ten sposób:

#

#    /bin/sh /etc/initscript <id> <poziom> <dzia³anie> <proces>

## Ustawiamy bezpieczn± warto¶æ umask i ustawiamy zrzuty rdzenia:

umask 022

ulimit -c 2097151

PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin

export PATH# Zwiêkszamy twardy limit deskryptora pliku dla wszystkich 

# procesów do 8192. Miêkki limit wci±¿ wynosi 1024, jednak ka¿dy

# nieuprzywilejowany proces mo¿e zwiêkszyæ swój miêkki limit a¿ do

# warto¶ci twardego limitu za pomoc± "ulimit -Sn xxx"

# (niezbêdne jest j±dro 2.2.13

 

ulimit -Hn 8192# Wykonujemy program.

eval exec "$4"

 

PLIKI

/etc/inittab, /etc/initscript.

AUTOR

Miquel van Smoorenburg ,<miquels@cistron.nl>

ZOBACZ TAK¯E

init(8), inittab(5).