ascii

Autres langues

Langue: ja

Autres versions - même langue

Version: 2004-04-01 (openSuse - 09/10/07)

Autres sections - même nom

Section: 7 (Divers)

̾Á°

ascii - ASCII ʸ»ú½¸¹ç¤Î 8 ¿Ê¿ô¡¢10 ¿Ê¿ô¡¢16 ¿Ê¿ô¤Ë¤è¤ëÉä¹æ²½

ÀâÌÀ

ASCII ¤Ï¡¢¾ðÊó¸ò´¹ÍÑÊƹñɸ½à¥³¡¼¥É (American Standard Code for Information Interchange) ¤Îά¤Ç¡¢7 ¥Ó¥Ã¥È¤Î¥³¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¡£ (ISO 8859-1 ¤Î¤è¤¦¤Ê) ¿¤¯¤Î 8 ¥Ó¥Ã¥È¤Î¥³¡¼¥É¤Ç¤Ï²¼È¾Ê¬¤Ë ASCII ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ASCII ¤Ï¹ñºÝŪ¤Êµ¬³Ê¤Ç¤Ï ISO 646 ¤È¤·¤ÆÃΤé¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

°Ê²¼¤Îɽ¤Ï 128 ʸ»ú¤Î ASCII ʸ»ú¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£

C ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Î '\X' ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤âÃíµ­¤·¤Æ¤¢¤ë¡£

Oct Dec Hex Char Oct Dec Hex Char

000 0 00 NUL '\0' 100 64 40 @
001 1 01 SOH (¥Ø¥Ã¥À³«»Ï) 101 65 41 A
002 2 02 STX (¥Æ¥­¥¹¥È³«»Ï) 102 66 42 B
003 3 03 ETX (¥Æ¥­¥¹¥È½ªÎ») 103 67 43 C
004 4 04 EOT (žÁ÷½ªÎ») 104 68 44 D
005 5 05 ENQ (Ì䤤¹ç¤ï¤») 105 69 45 E
006 6 06 ACK (¹ÎÄê±þÅú) 106 70 46 F
007 7 07 BEL '\a' (¥Ù¥ë) 107 71 47 G
010 8 08 BS '\b' (¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹) 110 72 48 H
011 9 09 HT '\t' (¿åÊ¿¥¿¥Ö) 111 73 49 I
012 10 0A LF '\n' (²þ¹Ô) 112 74 4A J
013 11 0B VT '\v' (¿âľ¥¿¥Ö) 113 75 4B K
014 12 0C FF '\f' (²þ¥Ú¡¼¥¸) 114 76 4C L
015 13 0D CR '\r' (Éüµ¢) 115 77 4D M
016 14 0E SO (¥·¥Õ¥È¥¢¥¦¥È) 116 78 4E N
017 15 0F SI (¥·¥Õ¥È¥¤¥ó) 117 79 4F O
020 16 10 DLE (ÅÁÁ÷À©¸æ³ÈÄ¥) 120 80 50 P
021 17 11 DC1 (ÁõÃÖÀ©¸æ1) 121 81 51 Q
022 18 12 DC2 (ÁõÃÖÀ©¸æ2) 122 82 52 R
023 19 13 DC3 (ÁõÃÖÀ©¸æ3) 123 83 53 S
024 20 14 DC4 (ÁõÃÖÀ©¸æ4) 124 84 54 T
025 21 15 NAK (ÈÝÄê±þÅú) 125 85 55 U
026 22 16 SYN (Ʊ´ü) 126 86 56 V
027 23 17 ETB (žÁ÷¥Ö¥í¥Ã¥¯½ªÎ») 127 87 57 W
030 24 18 CAN (¥­¥ã¥ó¥»¥ë) 130 88 58 X
031 25 19 EM (¥á¥Ç¥£¥¢½ªÎ») 131 89 59 Y
032 26 1A SUB (ÃÖ´¹) 132 90 5A Z
033 27 1B ESC (¥¨¥¹¥±¡¼¥×) 133 91 5B [
034 28 1C FS (¥Õ¥¡¥¤¥ë¶èÀÚ¤ê) 134 92 5C \ '\\'
035 29 1D GS (¥°¥ë¡¼¥×¶èÀÚ¤ê) 135 93 5D ]
036 30 1E RS (¥ì¥³¡¼¥É¶èÀÚ¤ê) 136 94 5E ^
037 31 1F US (¥æ¥Ë¥Ã¥È¶èÀÚ¤ê) 137 95 5F _
040 32 20 SPACE 140 96 60 `
041 33 21 ! 141 97 61 a
042 34 22 " 142 98 62 b
043 35 23 # 143 99 63 c
044 36 24 $ 144 100 64 d
045 37 25 % 145 101 65 e
046 38 26 & 146 102 66 f
047 39 27 ' 147 103 67 g
050 40 28 ( 150 104 68 h
051 41 29 ) 151 105 69 i
052 42 2A * 152 106 6A j
053 43 2B + 153 107 6B k
054 44 2C , 154 108 6C l
055 45 2D - 155 109 6D m
056 46 2E . 156 110 6E n
057 47 2F / 157 111 6F o
060 48 30 0 160 112 70 p
061 49 31 1 161 113 71 q
062 50 32 2 162 114 72 r
063 51 33 3 163 115 73 s
064 52 34 4 164 116 74 t
065 53 35 5 165 117 75 u
066 54 36 6 166 118 76 v
067 55 37 7 167 119 77 w
070 56 38 8 170 120 78 x
071 57 39 9 171 121 79 y
072 58 3A : 172 122 7A z
073 59 3B ; 173 123 7B {
074 60 3C < 174 124 7C |
075 61 3D = 175 125 7D }
076 62 3E > 176 126 7E ~
077 63 3F ? 177 127 7F DEL

ɽ

ÊØÍø¤Ê¤Î¤Ç¡¢16¿Ê·Á¼°¤È10¿Ê·Á¼°¤Î´Ê·é¤Êɽ¤òºÜ¤»¤Æ¤ª¤¯¡£

  2 3 4 5 6 7    30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

 -------------   ---------------------------------

0:  0 @ P ` p   0:  ( 2 < F P Z d  n  x

1: ! 1 A Q a q   1:  ) 3 = G Q [ e  o  y

2: " 2 B R b r   2:  * 4 > H R \ f  p  z

3: # 3 C S c s   3: ! + 5 ? I S ] g  q  {

4: $ 4 D T d t   4: " , 6 @ J T ^ h  r  |

5: % 5 E U e u   5: # - 7 A K U _ i  s  }

6: & 6 F V f v   6: $ . 8 B L V ` j  t  ~

7: ' 7 G W g w   7: % / 9 C M W a k  u DEL

8: ( 8 H X h x   8: & 0 : D N X b l  v

9: ) 9 I Y i y   9: ' 1 ; E O Y c m  w

A: * : J Z j z

B: + ; K [ k {

C: , < L \ l |

D: - = M ] m }

E: . > N ^ n ~

F: / ? O _ o DEL

È÷¹Í

Îò»Ë

ascii ¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ï AT&T UNIX Version 7 ¤ÇÅо줷¤¿¡£

¸Å¤¤Ã¼Ëö¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥³¥¢¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥í¡¼ (backarrow) ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë º¸¸þ¤­¤ÎÌð°õ¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¡¢¤Þ¤¿¥­¥ã¥ì¥Ã¥È¤¬¾å¸þ¤­¤ÎÌð°õ¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¡¢ ½ÄËÀ (vertcal bar) ¤Ç¤Ï¿¿¤óÃæ¤Ë·ê¤¬¤¢¤ë¡£

Âçʸ»ú (uppercase) ¤È¾®Ê¸»ú (lowercase) ¤Ï 1 ¥Ó¥Ã¥È¤À¤±°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ASCII ¤Îʸ»ú 2 ¤Ï¥À¥Ö¥ë¥¯¥©¡¼¥È¤È¤Ï 1 ¥Ó¥Ã¥È¤À¤±°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¡³£¼°¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤ä¥Þ¥¤¥³¥óÀ©¸æ¤Ç¤Ê¤¤ÅŻҥ­¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ç ¥­¡¼¥³¡¼¥É²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬´Êñ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸Å¤¤¥Æ¥ì¥¿¥¤¥×¤Ç¤â¤³¤Î ÁȤ߹ç¤ï¤»¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£(ÌõÃí: JIS ¥­¡¼ÇÛÎó¤â¤½¤Î°ì¼ï)

ASCII µ¬³Ê¤ÏÊƹñµ¬³Ê¶¨²ñ (USASI : United States of America Standards Institute) ¤Ë¤è¤Ã¤Æ 1968ǯ¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£

´ØÏ¢¹àÌÜ

iso_8859-1(7), iso_8859-15(7), iso_8859-16(7), iso_8859-2(7), iso_8859-7(7), iso_8859-9(7)