ascii

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1999-08-08 (openSuse - 09/10/07)

Autres sections - même nom

Section: 7 (Divers)

NAZWA

ascii - zestaw zbioru znaków ASCII w postaci ósemkowej, dziesiêtnej, lub szesnastkowej

OPIS

ASCII oznacza Standardowy Amerykañski Kod Wymiany Informacji (American Standard Code for Information Interchange). Jest to kod 7-bitowy. Wiele kodów 8-bitowych (takich jak ISO 8859-1 bêd±cy standardowym zestawem znaków Linuksa) zawiera ASCII w swojej dolnej po³owie. Miêdzynarodowym odpowiednik ASCII jest ISO 646.

Nastêpuj±ca tabela zawiera 128 znaków ASCII.

Zaznaczono kody '\X' jêzyka C.

Oct Dec Hex Char Oct Dec Hex Char

000 0 00 NUL '\0' 100 64 40 @
001 1 01 SOH 101 65 41 A
002 2 02 STX 102 66 42 B
003 3 03 ETX 103 67 43 C
004 4 04 EOT 104 68 44 D
005 5 05 ENQ 105 69 45 E
006 6 06 ACK 106 70 46 F
007 7 07 BEL '\a' 107 71 47 G
010 8 08 BS '\b' 110 72 48 H
011 9 09 HT '\t' 111 73 49 I
012 10 0A LF '\n' 112 74 4A J
013 11 0B VT '\v' 113 75 4B K
014 12 0C FF '\f' 114 76 4C L
015 13 0D CR '\r' 115 77 4D M
016 14 0E SO 116 78 4E N
017 15 0F SI 117 79 4F O
020 16 10 DLE 120 80 50 P
021 17 11 DC1 121 81 51 Q
022 18 12 DC2 122 82 52 R
023 19 13 DC3 123 83 53 S
024 20 14 DC4 124 84 54 T
025 21 15 NAK 125 85 55 U
026 22 16 SYN 126 86 56 V
027 23 17 ETB 127 87 57 W
030 24 18 CAN 130 88 58 X
031 25 19 EM 131 89 59 Y
032 26 1A SUB 132 90 5A Z
033 27 1B ESC 133 91 5B [
034 28 1C FS 134 92 5C \ '\\'
035 29 1D GS 135 93 5D ]
036 30 1E RS 136 94 5E ^
037 31 1F US 137 95 5F _
040 32 20 SPACE 140 96 60 `
041 33 21 ! 141 97 61 a
042 34 22 " 142 98 62 b
043 35 23 # 143 99 63 c
044 36 24 $ 144 100 64 d
045 37 25 % 145 101 65 e
046 38 26 & 146 102 66 f
047 39 27 ' 147 103 67 g
050 40 28 ( 150 104 68 h
051 41 29 ) 151 105 69 i
052 42 2A * 152 106 6A j
053 43 2B + 153 107 6B k
054 44 2C , 154 108 6C l
055 45 2D - 155 109 6D m
056 46 2E . 156 110 6E n
057 47 2F / 157 111 6F o
060 48 30 0 160 112 70 p
061 49 31 1 161 113 71 q
062 50 32 2 162 114 72 r
063 51 33 3 163 115 73 s
064 52 34 4 164 116 74 t
065 53 35 5 165 117 75 u
066 54 36 6 166 118 76 v
067 55 37 7 167 119 77 w
070 56 38 8 170 120 78 x
071 57 39 9 171 121 79 y
072 58 3A : 172 122 7A z
073 59 3B ; 173 123 7B {
074 60 3C < 174 124 7C |
075 61 3D = 175 125 7D }
076 62 3E > 176 126 7E ~
077 63 3F ? 177 127 7F DEL

HISTORIA

Strona podrêcznika ascii pojawi³a siê w wersji 7 UNIX-a AT&T.

Na starszych terminalach zamiast znaku podkre¶lenia wy¶wietlana jest strza³ka w lewo, zwana "backarrow", zamiast znaku powrotu karetki wy¶wietlana jest strza³ka do góry, a pionowa kreska posiada dziurê w ¶rodku.

Wielkie i ma³e litery ró¿ni± siê tylko jednym bitem, tak¿e znak ASCII 2 ró¿ni siê od cudzys³owu (podwójnego) tylko jednym bitem. U³atwia to znacznie kodowanie znaków mechanicznie lub za pomoc± elektronicznej klawiatury nie zawieraj±cej mikrokontrolera. Te skojarzenia par pochodz± ze starych dalekopisów.

Standard ASCII zosta³ opublikowany przez Instytut Standardów Stanów Zjednoczonych (USASI - United States of America Standard Institute) w roku 1968.

ZOBACZ TAK¯E

iso_8859-1(7), iso_8859-15(7), iso_8859-16(7), iso_8859-2(7), iso_8859-7(7), iso_8859-9(7)