fread

Autres langues

Langue: pl

Version: 1996-05-17 (fedora - 25/11/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

fread, fwrite - odczyt/zapis strumienia binarnego

SKŁADNIA

#include <stdio.h>

size_t fread( void *ptr, size_t size, size_t nmemb, FILE *stream);

size_t fwrite( const void *ptr, size_t size, size_t nmemb, FILE *stream);

OPIS

Funkcja fread odczytuje nmemb elementów danych, każdy o rozmiarze size bajtów, ze strumienia wskazywanego przez stream, do miejsca w pamięci wskazywanego przez ptr.

Funkcja fwrite zapisuje nmemb elementów danych, każdy o rozmiarze size bajtów, do strumienia wskazywanego przez stream, pobierając je z miejsca w pamięci wskazywanego przez ptr.

Informacje o nieblokujących odpowiednikach znajdują się w unlocked_stdio(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje fread oraz fwrite zwracają ilość faktycznie zapisanych lub odczytanych elementów (nie liczbę znaków). Jeśli wystąpi błąd, lub osiągnięty zostanie koniec pliku, zwracana jst zmniejszona liczba elementów (lub zero).

Funkcja fread nie odróżnia pomiędzy końcem pliku i błędem, należy w tym celu wywołać funkcję feof(3) oraz ferror(3).

ZGODNE Z

Funkcje fread oraz fwrite są zgodne z ANSI X3.159-1989 (``ANSI C'').

ZOBACZ TAKŻE

read(2), write(2), feof(3), ferror(3), unlocked_stdio(3)