getprotoent

Autres langues

Langue: ja

Autres versions - même langue

Version: 1993-04-24 (openSuse - 09/10/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

̾Á°

getprotoent, getprotobyname, getprotobynumber, setprotoent, endprotoent - ¥×¥í¥È¥³¥ë¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë

½ñ¼°


#include <netdb.h>struct protoent *getprotoent(void);struct protoent *getprotobyname(const char *name);struct protoent *getprotobynumber(int proto);void setprotoent(int stayopen);void endprotoent(void);

ÀâÌÀ

getprotoent() ´Ø¿ô¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë /etc/protocols ¤Î¼¡¤Î¹Ô¤ò°ì¹ÔÆɤ߹þ¤ó¤Ç¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ëʬ³ä¤·¡¢ ¤½¤ÎÆâÍƤò¹½Â¤ÂÎ protoent ¤Ë¼ý¤á¤ÆÊÖ¤¹¡£ ¥Õ¥¡¥¤¥ë /etc/protocols ¤ÏɬÍפ˱þ¤¸¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤ì¤ë¡£

getprotobyname() ´Ø¿ô¤Ï¡¢ ¥×¥í¥È¥³¥ë¤Î̾Á° name ¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¹Ô¤ò /etc/protocols ¤«¤éõ¤·¡¢ ¤½¤Î¹Ô¤ÎÆâÍƤò¼ý¤á¤¿ protoent ¹½Â¤ÂΤòÊÖ¤¹¡£

getprotobynumber() ´Ø¿ô¤Ï¥×¥í¥È¥³¥ë¤ÎÈÖ¹æ number ¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¹Ô¤ò /etc/protocols ¤«¤éõ¤·¡¢ ¤½¤Î¹Ô¤ÎÆâÍƤò¼ý¤á¤¿ protoent ¹½Â¤ÂΤòÊÖ¤¹¡£

setprotoent() ´Ø¿ô¤Ï /etc/protocols ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¡¢ ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ý¥¤¥ó¥¿¤òÀèƬ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¡£ stayopen ¤¬¿¿ (1) ¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ getprotobyname() ¤ä getprotobynumber() ´Ø¿ô¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Î´Ö¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¥¯¥í¡¼¥º¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£

endprotoent() ´Ø¿ô¤Ï /etc/protocols ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¯¥í¡¼¥º¤¹¤ë¡£

protoent ¹½Â¤ÂÎ¤Ï <netdb.h> ¤Ç°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£


struct protoent {

  char *p_name;    /* official protocol name */

  char **p_aliases;  /* alias list */

  int  p_proto;   /* protocol number */

}

protoent ¹½Â¤ÂΤΥá¥ó¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¤ÎÄ̤ꡣ

p_name
¥×¥í¥È¥³¥ë¤ÎÀµ¼°Ì¾ (official name)¡£
p_aliases
¥×¥í¥È¥³¥ë¤ÎÊÌ̾¤Î¥ê¥¹¥È¡£ 0 ¤Ç½ªÃ¼¤¹¤ë¡£
p_proto
¥×¥í¥È¥³¥ë¤ÎÈÖ¹æ

ÊÖ¤êÃÍ

getprotoent(), getprotobyname(), getprotobynumber() ´Ø¿ô¤Ï protoent ¹½Â¤ÂΤòÊÖ¤¹¡£¥¨¥é¡¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤ê¡¢ ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºÇ¸å¤Ë㤷¤¿¾ì¹ç¤Ï NULL ¥Ý¥¤¥ó¥¿¤òÊÖ¤¹¡£

¥Õ¥¡¥¤¥ë

/etc/protocols
¥×¥í¥È¥³¥ë¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë

½àµò

4.3BSD, POSIX.1-2001.

´ØÏ¢¹àÌÜ

getnetent(3), getservent(3), protocols(5)