getprotoent

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1993-04-24 (fedora - 25/11/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

getprotoent, getprotobyname, getprotobynumber, setprotoent, endprotoent - odczytanie wpisu dotyczącego protokołu

SKŁADNIA

 #include <netdb.h>
 
 struct protoent *getprotoent(void);
 
 struct protoent *getprotobyname(const char *name);
 
 struct protoent *getprotobynumber(int proto);
 
 void setprotoent(int stayopen);
 
 void endprotoent(void);
 

OPIS

Funkcja getprotoent() odczytuje następną linię z pliku /etc/protocols i zwraca strukturę protoent zawierającą pola otrzymane w wyniku rozłożenia linii. Plik /etc/protocols jest otwierany, jeśli jest to potrzebne.

Funkcja getprotobyname() zwraca strukturę protoent zawierającą wartości z tej linii pliku /etc/protocols, która odpowiada protokołowi o nazwie name.

Funkcja getprotobynumber() zwraca strukturę protoent zawierającą wartości z linii odpowiadającej protokołowi o numerze number.

Funkcja setprotoent() otwiera plik /etc/protocols i ustawia wskaźnik pliku na jego początek. Jeśli stayopen będzie prawdziwe (1), to plik nie będzie zamykany pomiędzy wywołaniami getprotobyname() i getprotobynumber().

Funkcja endprotoent() zamyka /etc/protocols.

Struktura protoent jest zdefiniowana w <netdb.h> następująco:

 
 struct protoent {
     char  *p_name;    /* oficjalna nazwa protokołu */
     char  **p_aliases;  /* lista aliasów */
     int   p_proto;    /* numer protokołu */
 }
 
 

Polami struktury protoent są:

p_name
Oficjalna nazwa protokołu.
p_aliases
Zakończona zerem lista alternatywnych nazw tego protokołu.
p_proto
Numer protokołu.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje getprotoent(), getprotobyname() i getprotobynumber() zwracają strukturę protoent, lub wskaźnik NULL gdy wystąpi błąd lub napotkany zostanie koniec pliku.

PLIKI

/etc/protocols
plik bazy danych dla protokołów

ZGODNE Z

BSD 4.3

ZOBACZ TAKŻE

getservent(3), getnetent(3), protocols(5)