initscript

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 99651 (fedora - 25/11/07)

Section: 5 (Format de fichier)

NAZWA

initscript - skrypt wykonujący polecenia zawarte w inittab.

SKŁADNIA

/bin/sh /etc/initscript id poziom działanie proces

OPIS

Jeśli w systemie znajduje się skrypt /etc/initscript, init spróbuje nim wykonać polecenia zawarte w inittab. Można go wykorzystać np. do ustawienia domyślnych wartości ulimit i umask dla każdego procesu.

PRZYKŁADY

Poniżej znajduje się przykładowy skrypt startowy, który mógł zostać zainstalowany w systemie jako /etc/initscript.sample.

 
 #
 # initscript  Wykonywany przez init(8) dla każdego wywołanego 
 #       przez niego programu w ten sposób:
 #
 #    /bin/sh /etc/initscript <id> <poziom> <działanie> <proces>
 #
 
 # Ustawiamy bezpieczną wartość umask i ustawiamy zrzuty rdzenia:
 umask 022
 ulimit -c 2097151
 PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin
 export PATH
 
 # Zwiększamy twardy limit deskryptora pliku dla wszystkich 
 # procesów do 8192. Miękki limit wciąż wynosi 1024, jednak każdy
 # nieuprzywilejowany proces może zwiększyć swój miękki limit aż do
 # wartości twardego limitu za pomocą "ulimit -Sn xxx"
 # (niezbędne jest jądro 2.2.13
  
 ulimit -Hn 8192
 
 # Wykonujemy program.
 eval exec "$4"
 
 
 
 

PLIKI

/etc/inittab, /etc/initscript.

AUTOR

Miquel van Smoorenburg ,<miquels@cistron.nl>

ZOBACZ TAKŻE

init(8), inittab(5).