kill

Autres langues

Langue: pl

Version: 14 października 1994 (fedora - 25/11/07)

Autres sections - même nom

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

kill - zakończ proces

SKŁADNIA

kill [ -s sygnał | -p ] [ -a ] pid ...
kill -l [ sygnał ]

OPIS

kill wysyła podany sygnał do danego procesu. Jeżeli nie podano numeru sygnału, wysyłany jest sygnał TERM. Sygnał TERM kończy te procesy, które go nie przechwytują. Dla innych procesów niezbędne może się okazać użycie sygnału KILL (9), ponieważ nie może on zostać przechwycony.

Większość nowoczesnych powłok posiada wbudowane polecenie kill.

OPCJE

pid ...
Lista procesów, które mają być zakończone. Każda opcja pid może być jedną z następujących: nazwa procesu, wówczas sygnał zostanie wysłany do nazwanego procesu. n, gdzie n jest liczbą większą od zera. Sygnał zostanie wysłany do procesu, którego pid jest równy n. -1, w którym to przypadku sygnał zostanie wysłany do wszystkich procesów o numerach pid o wartościach od MAX_INT do 2, jeżeli pozwalają na to uprawnienia użytkownika. -n, gdzie n jest większe od 1; sygnał zostanie wysłany do wszystkich procesów należących do grupy o numerze n. Jeżeli n jest ujemne, musi przed nim wystąpić numer sygnału - w przeciwnym wypadku numer grupy zostanie potraktowany jako numer sygnału do wysłania.
-s
Rodzaj wysyłanego sygnału. Może być podany jako nazwa lub numer.
-p
Polecenie wypisze jedynie numery procesów (pid), do których zostałby wysłany sygnał, zamiast go rzeczywiście wysyłać.
-l
Wypisz listę nazw sygnałów. Znajduje się ona w pliku /usr/include/linux/signal.h

ZOBACZ TAKŻE

bash(1), tcsh(1), kill(2), sigvec(2)

AUTOR

Program pochodzi z BSD 4.4. Możliwość tłumaczenia nazw procesów na ich numery została dodana przez Salvatore Valente <svalente@mit.edu>.