perl

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 2003-01-11 (openSuse - 09/10/07)

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

perl - Praktyczny jêzyk ekstrakcji i raportowania

SK£ADNIA

perl  -sTuU ] [ -hv ] [ -V[:zmienna_conf] ]

    [ -cw ] [ -d[:debugger] ] [ -D[numer/lista] ]
    [ -pna ] [ -Fwzorzec ] [ -l[octal] ] [ -0[liczba_ósemkowa] ]
    [ -Ikatalog ] [ -m[-]modu³ ] [ -M[-]'modu³...' ]
    [ -P ] [ -S ] [ -x[katalog] ]
    [ -i[rozszerzenie] ] [ -e 'polecenie' ] [ -- ] [ plik_z_programem ] [ argument ]...

Je¶li jeste¶ nowicjuszem Perla, powiniene¶ zacz±æ od perlintro(1), zawieraj±cego ogólne informacje dla pocz±tkuj±cych i dostarczaj±cego informacji mog±cych pomóc ci nawigowaæ po reszcie szczegó³owej dokumentacji Perla.

Dla u³atwienia dostêpu, podrêcznik Perla zosta³ podzielony na kilka sekcji:

Przegl±d


  perl(1)        Przegl±d mo¿liwo¶ci Perla (ta sekcja)

  perlintro(1)      Wstêp do Perl dla pocz±tkuj±cych

  perltoc(1)       Spis tre¶ci dokumentacjiPrzewodniki


  perlreftut(1)     Szybkie wprowadzenie do referencji

  perldsc(1)       Wstêp do struktur danych

  perllol(1)       Struktury danych Perla: listy list
  perlrequick(1)     Szybkie wprowadzenie do wyra¿eñ regularnych

  perlretut(1)      Podrêcznik wyra¿eñ regularnych
  perlboot(1)      Podrêcznik OO Perla dla pocz±tkuj±cych

  perltoot(1)      Podrêcznik OO Perla, czê¶æ 1

  perltooc(1)      Podrêcznik OO Perla, czê¶æ 2

  perlbot(1)       Sztuczki OO wraz z przyk³adami
  perlstyle(1)      Przewodnik po stylu Perla
  perltrap(1)      Pu³apki dla nieuwa¿nych

  perldebtut(1)     Przewodnik debuggowania Perla
  perlfaq(1)       Czêsto zadawane pytania

   perlfaq1(1)     Ogólne pytania dotycz±ce Perla

   perlfaq2(1)     Uzyskiwanie Perla i nauka

   perlfaq3(1)     Narzêdzie programistyczne

   perlfaq4(1)     Manipulowanie danymi

   perlfaq5(1)     Pliki i formaty

   perlfaq6(1)     Wyra¿enia regularne

   perlfaq7(1)     Sprawy zwi±zane z jêzykiem

   perlfaq8(1)     Oddzia³ywanie z systemem

   perlfaq9(1)     SieæReference Manual


  perlsyn(1)       Sk³adnia

  perldata(1)      Struktury danych

  perlop(1)       Operatory Perla i priorytety

  perlsub(1)       Podprocedury

  perlfunc(1)      Wbudowane funkcje

   perlopentut(1)    Podrêcznik funkcji open()

   perlpacktut(1)    Podrêcznik funkcji pack() i unpack()

  perlpod(1)       Czysta stara dokumentacja

  perlpodspec(1)     Format czystej starej dokumentacji

  perlrun(1)       Wywo³ywanie Perla i opcje

  perldiag(1)      Komunikaty diagnostyczne

  perllexwarn(1)     Ostrze¿enia Perla i ich kontrola

  perldebug(1)      Debugowanie

  perlvar(1)       Predefiniowane zmienne

  perlre(1)       Wyra¿enia regularne, reszta opowie¶ci

  perlref(1)       Referencje, reszta opowie¶ci

  perlform(1)      Formaty

  perlobj(1)       Obiekty Perla

  perltie(1)       Obiekty ukryte za prostymi zmiennymi

   perldbmfilter(1)   Filtry DBM
  perlipc(1)       Komunikacja miêdzyprocesowa

  perlfork(1)      Informacje o funkcji fork()

  perlnumber(1)     Semantyka liczb w Perlu
  perlthrtut(1)     Podrêcznik w±tków Perla

   perlothrtut(1)     Stary podrêcznik w±tków Perla
  perlport(1)      Podrêcznik przenaszalno¶ci Perla

  perllocale(1)     Wsparcie dla ustawieñ narodowych

  perluniintro(1)    Wprowadzenie do Unikodu w Perlu

  perlunicode(1)     Wsparcie dla Unikodu w Perlu

  perlebcdic(1)     U¿ywanie Perla na platformach EBCDIC
  perlsec(1)       Bezpieczeñstwo
  perlmod(1)       Modu³y Perla: jak dzia³aj±

  perlmodlib(1)     Modu³y Perla: jak pisaæ i u¿ywaæ

  perlmodstyle(1)    Modu³y Perla: jak pisaæ ze stylem

  perlmodinstall(1)   Modu³y Perla: jak zainstalowaæ z archiwum CPAN

  perlnewmod(1)     Modu³y Perla: przygotowanie nowego modu³u do dystrybucji
  perlutil(1)      Narzêdzie u¿ytkowe znajduj±ce siê w dystrybucji Perla
  perlcompile(1)     Wstêp do zestawu do kompilowania Perla
  perlfilter(1)     Filtry ¼róde³ PerlaFunkcje wewnêtrze i interfejs jêzyka C


  perlembed(1)      Jak za³±czyæ Perl do aplikacji C lub C++

  perldebguts(1)     Wskazówki dotycz±ce debuggowania Perla

  perlxstut(1)      Podrêcznik XS 

  perlxs(1)       API interfejsu XS 

  perlclib(1)      Funkcje wewnêtrzne zastêpuj±ce standardowe funkcje biblioteki C

  perlguts(1)      Wewnêtrzne funkcje dla tych, którzy robi± rozszerzenia

  perlcall(1)      Konwencje wo³ania z C
  perlapi(1)       Lista funkcji API (wygenerowana automatycznie)

  perlintern(1)     Wewnêtrzne funkcje Perla (wygenerowane automatycznie)

  perliol(1)       API w C implementacji wej¶cia/wyj¶cia w Perlu przy u¿yciu warstw (layers)

  perlapio(1)      Abstrakcyjny, wewnêtrzny interfejs Perla dla wej¶cia/wyj¶cia
  perlhack(1)      Przewodnik hakerów PerlaRó¿norodne


  perlbook(1)      Informacje o ksi±¿kach

  perltodo(1)      Rzeczy do zrobienia w nowszych wersjach Perla
  perlhist(1)      Historia Perla

  perldelta(1)      Zmiany od ostatniej wersji

  perl572delta(1)    Zmiany w wersji 5.7.2 Perla

  perl571delta(1)    Zmiany w wersji 5.7.1 Perla

  perl570delta(1)    Zmiany w wersji 5.7.0 Perla

  perl561delta(1)    Zmiany w wersji 5.6.1 Perla

  perl56delta(1)     Zmiany w wersji 5.6 Perla

  perl5005delta(1)    Zmiany w wersji 5.005 Perla

  perl5004delta(1)    Zmiany w wersji 5.004 PerlaSpecyficzne dla jêzyka


  perlcn(1)       Perl dla Chiñczyków (uproszczony chiñski, w EUC-CN)

  perljp(1)       Perl dla Japoñczyków (w EUC-JP)

  perlko(1)       Perl dla Koreañczyków (w EUC-KR)

  perltw(1)       Perl for Chiñczyków (tradycyjny chiñski, w Big5)Specyficzne dla systemu


  perlaix(1)       Uwagi do systemu AIX

  perlamiga(1)      Uwagi do systemu AmigaOS

  perlapollo(1)     Uwagi do systemu Apollo DomainOS

  perlbeos(1)      Uwagi do systemu BeOS

  perlbs2000(1)     Uwagi do systemu POSIX-BC BS2000

  perlce(1)       Uwagi do systemu WinCE

  perlcygwin(1)     Uwagi do systemu Cygwin

  perldgux(1)      Uwagi do systemu DG/UX

  perldos(1)       Uwagi do systemu DOS

  perlepoc(1)      Uwagi do systemu EPOC

  perlfreebsd(1)     Uwagi do systemu FreeBSD

  perlhpux(1)      Uwagi do systemu HP-UX

  perlhurd(1)      Uwagi do systemu Hurd

  perlirix(1)      Uwagi do systemu Irix

  perlmachten(1)     Uwagi do systemu Power MachTen

  perlmacos(1)      Uwagi do systemu Mac OS (Classic)

  perlmint(1)      Uwagi do systemu MiNT

  perlmpeix(1)      Uwagi do systemu MPE/iX

  perlnetware(1)     Uwagi do systemu NetWare

  perlos2(1)       Uwagi do systemu OS/2

  perlos390(1)      Uwagi do systemu OS/390

  perlplan9(1)      Uwagi do systemu Plan 9

  perlqnx(1)       Uwagi do systemu QNX

  perlsolaris(1)     Uwagi do systemu Solaris

  perltru64(1)      Uwagi do systemu Tru64

  perluts(1)       Uwagi do systemu UTS

  perlvmesa(1)      Uwagi do systemu VM/ESA

  perlvms(1)       Uwagi do systemu VMS

  perlvos(1)       Uwagi do systemu Stratus VOS

  perlwin32(1)      Uwagi do systemu WindowsNa systemach Debiana, nale¿y zainstalowaæ pakiet perl-doc, który
 zawiera wiêkszo¶æ standardowej dokumentacji Perla oraz program perldoc(1).

Dostêpna jest szczegó³owa dokumentacja modu³ów perla zarówno tych rozprowadzanych z Perlem, jak i tych, które s± dostarczane przez dostawców zewnêtrznych.

Powiniene¶ byæ w stanie ogl±daæ dokumentacjê Perla swoim programem man(1) lub perldoc(1).

Je¿eli z twoim programem w Perlu dzieje siê co¶ dziwnego i nie wiesz, gdzie szukaæ pomocy, spróbuj najpierw u¿yæ opcji -w, która bardzo czêsto potrafi pokazaæ, gdzie dok³adnie le¿y problem.

OPIS

Perl jest jêzykiem interpretowanym, optymalizowanym do skanowania dowolnych plików tekstowych, wyci±gania z nich informacji i drukowania raportów opartych na tych danych. Jest te¿ dobrym jêzykiem dla wielu zadañ zarz±dzania systemem. Jêzyk mia³ w za³o¿eniach byæ raczej praktyczny (³atwy, efektywny, kompletny) ni¿ piêkny (ma³y, elegancki, minimalny).

Perl (wg autora) ³±czy najlepsze w³a¶ciwo¶ci jêzyków C, sed, awk i sh, wiêc osoby zaznajomione z tymi jêzykami nie powinny mieæ z nim problemów. (Historycy jêzyków zauwa¿± tak¿e pozosta³o¶ci csh, Pascala, a nawet BASICa-PLUS). Sk³adnia wyra¿eñ odpowiada do¶æ blisko sk³adni C. W przeciwieñstwie do wiêkszo¶ci narzêdzi uniksowych, Perl nie ogranicza arbitralnie rozmiaru twoich danych---je¶li masz woln± pamiêæ, Perl mo¿e wessaæ ca³y plik jako pojedynczy ³añcuch znakowy. Rekurencja jest nieograniczonej g³êboko¶ci. Tabele u¿ywane przez tablice asocjacyjne (tzw. ``hasze'') rosn± tak, by zachowaæ maksymaln± wydajno¶æ. Perl u¿ywa wyrafinowanych metod porównywania wzorców do bardzo szybkiego przeszukania du¿ej ilo¶ci danych. Mimo ¿e jest optymalizowany do zadañ tekstowych, mo¿e tak¿e zajmowaæ siê danymi binarnymi i tworzyæ pliki dbm wygl±daj±ce jak tablice asocjacyjne. Suidowane skrypty Perla s± bezpieczniejsze ni¿ programy w C, dziêki mechanizmowi ¶ledzenia przep³ywaj±cych danych, który eliminuje wiele g³upich dziur w bezpieczeñstwie.

Je¶li masz problem, który normalnie wymaga³by u¿ycia seda lub awka, lub sh, lecz przewy¿sza ich w³a¶ciwo¶ci lub musi dzia³aæ szybciej i nie chcesz pisaæ takiej b³ahostki w C, to Perl jest przypuszczalnie tym, czego szukasz. Jest te¿ wiele translatorów, umo¿liwiaj±cych konwertowanie skryptów seda i awka na skrypty Perla.

Ale czekaj, jest wiêcej...

Wersja 5 Perla jest w³a¶ciwie napisana od nowa i daje nastêpuj±ce rzeczy:

*
modularyzacja i powtórne u¿ywanie kodu z pomoc± niezliczonych modu³ów

Opisane w perlmod(1), perlmodlib(1) i perlmodinstall(1).

*
zakorzenienie i rozszerzalno¶æ

Opisane w perlembed(1), perlxstut(1), perlxs(1), perlcall(1), perlguts(1) i xsubpp(1).

*
pozwala zdefiniowaæ w³a¶nie magiczne zmienne (w³±czaj±c w to wielokrotne równoleg³e implementacje DBM)

Opisane w perltie(1) i AnyDBM_File(3perl).

*
podprogramy mog± byæ teraz nadpisywane, ³adowane automatycznie i mog± mieæ prototypy

Opisane w perlsub(1).

*
dowolnie zagnie¿d¿one struktury danych i funkcje anonimowe

Opisane w perlreftut(1), perlref(1), perldsc(1) i perllol(1).

*
programowanie orientowane obiektowo

Opisane w perlobj(1), perlboot(1), perltoot(1), perltooc(1) i perlbot(1).

*
wkompilowywanie w kod C lub bajtkod Perla

Opisane w B(3perl) i B::Bytecode(3perl).

*
wsparcie dla w±tków

Opisane w perlthrtut(1) i Thread(3perl).

*
wsparcie dla internacjonalizacji, ustawieñ jêzykowych i Unikodu

Opisane w perllocale(1) i utf8(3perl).

*
zasiêg sk³adniowy

Opisane w perlsub(1).

*
ulepszenie wyra¿eñ regularnych

Opisane w perlre(1) z dodatkowymi przyk³adami w perlop(1).

*
ulepszony debugger i interaktywne ¶rodowisko Perla ze wsparciem dla zintegrowanego edytora

Opisane w perldebtut(1), perldebug(1) i perldebguts(1).

*
biblioteka zgodna z POSIX 1003.1

Opisane w POSIX.

OK, to ju¿ wystarczaj±co du¿o.

DOSTÊPNO¦Æ

Perl jest dostêpny dla wiêkszo¶ci systemów operacyjnych, w³±czaj±c w to wszystkie systemy uniksopodobne. Lista znajduje siê w rozdziale ``Wspierane platformy'' w perlport(1).

¦RODOWISKO

Patrz perlrun(1).

AUTOR

Larry Wall <larry@wall.org>, z pomoc± multum innych osób.

Je¿eli Twoje sukcesy w Perlu i referencje mog³yby pomóc innym, którzy by chcieli u¿yæ Perla w swoich programach, lub je¿eli po prostu chcesz wyraziæ swoj± wdziêczno¶æ Larry'emu i twórcom Perla, prosimy pisaæ do perl-thanks@perl.org .

PLIKI


 "@INC"         lokalizacje bibliotek PerlaZOBACZ TAK¯E


 a2(1)   translator awk na perl

 s2p(1)  translator seda na perl
 http://www.perl.com/    strona domowa Perla

 http://www.cpan.org/    archiwum CPAN

 http://www.perl.org/    Perl Mongers (grupy u¿ytkowników Perla)DIAGNOSTYKA

Pragma "use warnings" (i prze³±cznik -w) daje urocz± diagnostykê.

Zobacz stronê perldiag(1) dla szczegó³ów o diagnostyce Perla. Pragma "use diagnostics" powoduje, ¿e zazwyczaj zwiêz³e ostrze¿enia i b³êdy Perla s± wy¶wietalne w³a¶nie w tej d³u¿szej formie.

B³êdy kompilacji daj± numer linii z b³êdem oraz wskazanie kolejnego tokenu lub typu tokenu, który mia³ byæ badany. (W wypadku skryptu przekazanego Perlowi przez prze³±cznik -e, ka¿de -e jest traktowane jako pojedyncza linia).

Skrypty setuidowane maj± dodatkowe warunki, mog±ce dawaæ b³êdy w rodzaju ``Insecure dependency''. Zobacz stronê perlsec(1).

Wspomnieli¶my ju¿, ¿e powiniene¶ koniecznie rozwa¿yæ u¿ycie prze³±cznika -w?

B£ÊDY

Prze³±cznik -w nie jest obowi±zuj±cy.

Perl polega na tym, jak twoja maszyna definiuje ró¿ne operacje, takie jak rzutowanie typów, atof()(3) i sprintf(3). To ostatnie mo¿e nawet spowodowaæ coredump kiedy otrzyma nonsensowne warto¶ci wej¶ciowe.

Je¶li twoje stdio wymaga seeka lub eof miêdzy odczytami i zapisami w danym strumieniu, to tak te¿ jest w Perlu. (Nie dotyczy to sysread() i syswrite()).

Podczas gdy ¿aden z wbudowanych typów danych nie ma ostatecznego limitu rozmiaru (poza rozmiarem pamiêci), istnieje wci±¿ kilka innych ograniczeñ: dany identyfikator nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ 251 znaków. Numery linii wy¶wietlane w komunikatach diagnostycznych s± wewnêtrznie przechowywane jako liczby ca³kowite ``short integers'', dlatego maksymalna warto¶æ jak± mog± przyj±æ wynosi 65535 (wy¿szy numer spowoduje ponowne liczenia od zera).

Raporty o b³êdach mo¿esz przesy³aæ poczt± do perlbug@perl.com (upewnij siê, ¿e za³±czy³e¶ pe³ne dane o konfiguracji jako wyj¶cie programu myconfig, za³±czanego w drzewie ¼ród³owym Perla, lub z "perl -V")). Je¶li uda³o ci siê skompilowaæ perla, skrypt perlbug(1) z katalogu utils/ mo¿e zostaæ wykorzystany do pomocy w wys³aniu raportu b³êdu.

Perl w³a¶ciwie jest skrótem od Pathologically Eclectic Rubbish Lister (Patologicznie Eklektyczny Roztrz±sacz ¦mieci), ale nie mów nikomu, ¿e tak powiedzia³em.

UWAGI

Mottem Perla jest ``Istnieje wiêcej ni¿ jeden sposób by to zrobiæ.''. Odgadniêcie, ile pozosta³o jest æwiczeniem dla czytelnika.

Trzy g³ówne cnoty programisty to Lenistwo, Niecierpliwo¶æ i Pycha. Sprawd¼ w ``ksi±¿ce z wielb³±dem'' dlaczego (L.Wall, T.Christiansen, R.L.Schwartz - Programmming Perl, O'Reilly & Associates, 1996; wyd.polskie 1999).