procmail

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: \*(Dt (fedora - 25/11/07)

Section: 1 (Commandes utilisateur)


NAZWA

procmail - autonomiczny procesor poczty

SKŁADNIA

procmail [-ptoY] [-f fromwhom] [parameter=value | rcfile] ...
procmail [-toY] [-f fromwhom] [-a argument] -d recipient ...
procmail [-ptY] -m [parameter=value] ... rcfile
      [argument] ...
procmail -v

OPIS

Szybką orientację w temacie można uzyskać czytając umieszczone na końcu UWAGI.

Procmail powinien być wywoływany automatycznie, korzystając z mechanizmu .forward w momencie przybycia listu. Alternatywnie, gdy jest zainstalowany przez administratora systemu, może być wywoływany bezpośrednio przez program pocztowy (mailer). Po wywołaniu, najpierw ustawia na wartości domyślne pewne zmienne środowiskowe, odczytuje wiadomość pocztową ze stdin (do EOF), oddziela jej treść od nagłówka, a następnie, jeśli nie podano argumentów wiersza poleceń, zaczyna szukać pliku o nazwie $HOME/.procmailrc. Stosownie do reguł przetwarzania zawartych w tym pliku świeżo otrzymana wiadomość pocztowa zostaje umieszczona we właściwym katalogu. Jeśli nie istnieje plik rc, lub jego przetwarzanie dojdzie do końca, procmail zapisze wiadomość w domyślnej skrzynce pocztowej (mailbox) systemu.

Jeśli nie podano ani pliku rc, ani opcji -p w wierszu poleceń, to program przed odczytaniem $HOME/.procmailrc zinterpretuje polecenia zawarte w /etc/procmailrc (o ile istnieją). Podczas tworzenia /etc/procmailrc trzeba uważać, ponieważ jeśli warunki na to pozwolą, zostanie on uruchomiony z prawami roota (w przeciwieństwie do pliku $HOME/.procmailrc).

Jeśli procmail zostanie uruchomiony z uprawnieniami roota lub jako suid root, to może pracować jako agent dostarczania poczty (mail delivery agent), z poszerzonymi możliwościami, wstecznie zgodny.

Można go też wykorzystywać jako uniwersalny filtr pocztowy, tzn. poczyniono pewne kroki, by procmail mógł być wywoływany w specjalnej regule sendmaila.

Format pliku rc jest opisany szczegółowo na stronie podręcznika procmailrc(5).

Technika punktowania ważonego jest szczegółowo opisana na stronie procmailsc(5).

Przykłady plików rc można obejrzeć na stronie procmailex(5).

Sygnały


Tp 1.2i TERMINATE Kończy przedwcześnie i ponownie kolejkuje wiadomość.
Tp HANGUP Kończy przedwcześnie i odbija wiadomość do nadawcy.
Tp INTERRUPT Kończy przedwcześnie i odbija wiadomość do nadawcy.
Tp QUIT Kończy przedwcześnie i milcząco traci wiadomość.
Tp ALARM Wymusza przekroczenie limitu czasu (zobacz TIMEOUT).
Tp USR1 Równoważnik VERBOSE=off.
Tp USR2 Równoważnik VERBOSE=on.

OPCJE


Tp 0.5i -v Procmail wypisuje swój numer wersji, wyświetla wkompilowaną konfigurację i kończy działanie.
Tp -p Zachowuje stare środowisko. Normalnie procmail czyści środowisko podczas startu, poza wartością TZ. Jednak w każdym wypadku: wszelkie wartości domyślne przesłonią uprzednio istniejące zmienne środowiskowe, tzn. procmail nie będzie zwracał uwagi na żadne predefiniowane zmienne środowiskowe, lecz szczęśliwie nadpisze je swoimi wartościami domyślnymi. Listę zmiennych środowiskowych procmaila można znaleźć na stronie podręcznika procmailrc(5). Jeśli podano zarówno -p jak i -m, lista preustawianych zmiennych ogranicza się do zaledwie: LOGNAME, HOME, SHELL, ORGMAIL i MAILDIR.
Tp -t Powoduje, że procmail zawodzi łagodnie, np. jeśli nie może dostarczyć przesyłki do żadnego podanych mu celów, wiadomość nie zostanie odbita, lecz powróci do kolejki poczty. W przyszłości zostanie dokonana ponowna próba dostarczenia.
Tp -f fromwhom Powoduje, że procmail ponownie generuje początkową linię `From ' z wartością fromwhom jako wysyłającym (zamiast -f można użyć alternatywnego i przedawnionego -r). Jeśli fromwhom składa się z pojedynczego `-', to program tylko odświeży znacznik czasu w linii `From ' (o ile jest obecny, jeśli nie, to utworzy nowy).
Tp -o Zamiast pozwolić komukolwiek na generowanie linii `From ', po prostu przesłoni fałszywki.
Tp -Y Zakłada, że do mamy czynienia z tradycyjnym Berkeley'owskim formatem mailboxa, ignoruje wszelkie pola Content-Length:.
Tp -a argument Ustawia $1 na wartość argumentu. Może być używane do przekazywania metainformacji do procmaila. Zazwyczaj wykonuje się to przez przesyłanie informacji $@x z reguły sendmaila.
Tp -d recipient ... Włącza jawny tryb dostarczania. Dostarczenie nastąpi do lokalnego odbiorcy, oznaczonego jako recipient. Jest to oczywiście możliwe tylko jeśli procmail ma prawa roota (lub efektywne prawa euid i egid odbiorcy). Procmail będzie się suidował do podanych odbiorców i dostarczał pocztę tak, jakby został wywołany przez danego odbiorcę bez argumentów (tzn. jeśli nie znaleziono pliku rc, dostarczanie zachodzi jak w zwyczajnej poczcie). Opcja ta jest niezgodna z -p.
Tp -m Zmienia procmail w filtr pocztowy ogólnego przeznaczenia. W tym trybie trzeba przekazać jeden plik rc w wierszu poleceń. Po pliku rc procmail przyjmie nieograniczoną liczbę argumentów. Jeśli plik rc jest nazwą ze ścieżką absolutną, zaczynającą się od /etc/procmailrcs/, bez odwołań wstecznych (np. katalog rodzicielski nie może być wymieniony), to procmail spróbuje, jeżeli nie napotka naruszeń bezpieczeństwa, zidentyfikować właściciela tego pliku (lub dowiązania symbolicznego). Zaawansowane zastosowania tej opcji można znaleźć w sekcji PRZYKŁADY poniżej.

ARGUMENTY

Wszelkie argumenty zawierające '=' są uważane za przypisania wartości zmiennym środowiskowym. Wszystkie one zostaną obliczone po przypisaniu wartości domyślnych, a przed otwarciem pierwszego pliku rc.

Wszelkie inne argumenty są uważane za ścieżki pliku rc: albo absolutne, albo, jeśli zaczynają się od `./', względne, w odniesieniu do bieżącego katalogu. Wszelkie inne ścieżki względne są uważane za podane względem katalogu $HOME, chyba że użyto opcji -m. Wówczas wszystkie ścieżki względne odnoszą się do bieżącego katalogu. Procmail zacznie od pierwszej ścieżki, którą znajdzie w wierszu poleceń. Następne zostaną przetworzone tylko wtedy, jeśli poprzednie nie mają odpowiadającego wpisu HOST-directive, lub w wypadku gdy nie istnieją.

Jeśli nie poda się plików rc, procmail zagląda do $HOME/.procmailrc. Jeśli nawet tego nie dało się znaleźć, przetwarzanie będzie kontynuowane zgodnie z domyślnymi ustawieniami zmiennych środowiskowych i zmiennych podanych w wierszu poleceń.

PRZYKŁADY

Przykłady plików rc można obejrzeć na stronie procmailex(5). Mały fragment pliku rc można znaleźć w sekcji UWAGI, poniżej.

Pomiń resztę tej sekcji, chyba że jesteś administratorem, który ma jakieś pojęcie o składni sendmail.cf.

Opcja -m jest zazwyczaj używana gdy procmail jest wywoływany przez regułę pliku sendmail.cf. Aby móc tego dokonać, dobrze jest utworzyć dodatkowy wpis o programie dostarczającym pocztę `procmail' w pliku sendmail.cf (poza już obecnym mailerem `local', który uruchamia procmaila). Aby utworzyć taki wpis, sugeruję coś takiego:

 
Mprocmail, P=/usr/bin/procmail, F=mSDFMhun, S=11, R=21, A=procmail -m $h $f $u

 

Umożliwi to wykorzystanie do filtrowania poczty poprzez mailer procmail reguł podobnych do poniższej (prawdopodobnie w zestawie reguł (ruleset) 0). Zwróć uwagę na poczatkową tabulację oznaczającą kontynuację reguły i tabulację służącą do oddzielenia komentarzy:

 
R$*<@some.where>$* $#procmail $@/etc/procmailrcs/some.rc $:$1@some.where.procmail$2 R$*<@$*.procmail>$* $1<@$2>$3 Już przefiltrowane, odwzoruj z powrotem

 

A plik etc/procmailrcs/some.rc może być taki:

 
:0 # spuść do muszli pocztę śmieciową ;) * ^Subject:.*junk /dev/null :0 # przekaż resztę przesyłek dalej ! -oi -f "$@"

 

Uważaj gdy z wnętrza pliku /etc/procmailrcs/some.rc wysyłasz listy: jeśli wyślesz je na adresy, które odpowiadają znowu pierwszej regule, możesz utworzyć nieskończoną pętlę.

PLIKI


Tp 2.3i /etc/passwd do ustawiania domyślnych wartości zmiennych LOGNAME, HOME i SHELL odbiorcy
Tp /var/spool/mail/$LOGNAME systemowa skrzynka pocztowa; zarówno skrzynka systemowa jak i katalog, w którym się ona znajduje, będą tworzone za każdym razem gdy procmail startuje a któreś z nich nie istnieje
Tp /etc/procmailrc początkowy ogólnosystemowy plik rc
Tp /etc/procmailrcs/ ścieżka specjalnych uprawnień do plików rc
Tp $HOME/.procmailrc domyślny plik rc
Tp /var/spool/mail/$LOGNAME.lock plik blokujący systemowej skrzynki pocztowej (nie jest automatycznie używany przez procmail, chyba że $DEFAULT jest równe /var/spool/mail/$LOGNAME, a procmail dostarcza coś do $DEFAULT)
Tp /usr/sbin/sendmail domyślny program ekspedycji poczty (forwarder)
Tp _????`hostname` tymczasowe `unikalne' pliki zerowej długości tworzone przez procmail

ZOBACZ TAKŻE

procmailrc(5), procmailsc(5), procmailex(5), sh(1), csh(1), mail(1), mailx(1), binmail(1), uucp(1), aliases(5), sendmail(8), egrep(1), grep(1), biff(1), comsat(8), lockfile(1), formail(1), cron(1)

DIAGNOSTYKA


Tp 2.3i Autoforwarding mailbox found (Znaleziono skrzynkę auto-przekazującą) Skrzynka systemowa miała ustawiony bit suid lub sgid, procmail kończy z EX_NOUSER, zakładając że do tej skrzynki nie wolno dostarczać poczty.
Tp Bad substitution of "x" (Złe podstawienie "x") Nie podano prawidłowej nazwy zmiennej środowiskowej.
Tp Closing brace unexpected (Niespodziewane zamknięcie nawiasu) Nie było odpowiadającego nawiasu otwierającego (zagniżdżenie bloku).
Tp Conflicting options (Kolidujące opcje) Nie wszystkie kombinacje opcji są użyteczne.
Tp Conflicting x suppressed (Zlikwidowane kolidujące x) Flaga x nie da się pogodzić z innymi flagami tej reguły.
Tp Couldn't create "x" (Nieudane utworzenie "x") Brakowało skrzynki systemowej i nie dało się jej było utworzyć.
Tp Couldn't create maildir part "x" (Nieudane utworzenie części "x" katalogu poczty) W katalogu pocztowym "x" brakuje jednego lub więcej koniecznych podkatalogów a procmail nie mógł ich utworzyć.
Tp Couldn't create or rename temp file "x" (Nieudane utworzenie lub przemianowanie tymczasowego pliku "x") W mechanice dostarczania wiadomości do katalogu pocztowego "x" wystąpił błąd.
Tp Couldn't determine implicit lockfile from "x" (Nie można określić jawnego pliku blokady z "x") Nie znaleziono przekierowań `>>', używa zwyczajnie `$LOCKEXT' jako lokalnego pliku blokującego (locallockfile).
Tp Couldn't read "x" (Nieudany odczyt "x") Procmail nie był w stanie otworzyć pliku rc albo nie był to zwyczajny plik lub też program nie mógł otworzyć katalogu MH, by znaleźć plik o najwyższym numerze.
Tp Couldn't unlock "x" (Nieudane odblokowanie "x") Plik blokujący już zniknął lub odebrano prawa zapisu do jego katalogu.
Tp Deadlock attempted on "x" (Próba zakleszczenia na "x") Lokalny plik blokujący (locallockfile) podany w tej regule jest równy nadal aktywnemu $LOCKFILE.
Tp Denying special privileges for "x" (Odmowa specjalnych uprawnień dla "x") Procmail nie przybierze tożsamości narzucanej mu plikiem rc, ponieważ wykryto pogwałcenie bezpieczeństwa (np. -p lub przypisania zmiennych w wierszu poleceń) albo program miał zbyt małe uprawnienia by móc to zrobić.
Tp Descriptor "x" was not open (Deskryptor "x" nie był otwarty) Podczas startu procmaila nie były przyłączone stdin, stdout lub stderr (prawdopodobnie próba złamania bezpieczeństwa).
Tp Enforcing stricter permissions on "x" (Wymuszenie bardziej restrykcyjnych uprawnień do "x") Systemowa skrzynka pocztowa odbiorcy była niezabezpieczona, procmail ją zabezpieczył.
Tp Error while writing to "x" (Błąd podczas zapisu do "x") Nieistniejący katalog, brak praw zapisu, padł potok lub przepełniony dysk.
Tp Exceeded LINEBUF (Przekroczone LINEBUF) Wykryto przepełnienie bufora, LINEBUF był zbyt mały, ustawiono PROCMAIL_OVERFLOW.
Tp Excessive output quenched from "x" (Stłumiono nadmierne wyjście z "x") Program lub filtr "x" próbował wyprodukować zbyt wiele wyjścia dla bieżącego bufora LINEBUF, reszta została pominięta.
Tp Extraneous x ignored (Nie związane x zignorowane) Linia akcji lub inne flagi tej reguły odbierają fladze x znaczenie.
Tp Failed forking "x" (Nieudane rozwidlenie "x") Tabela procesów jest pełna (i wykorzystano RORESRETRY).
Tp Failed to execute "x" (Nieudane wykonanie "x") Program nie znajduje się w ścieżce lub nie jest wykonywalny.
Tp Forced unlock denied on "x" Brak praw zapisu do katalogu, w którym znajduje się plik blokujący lockfile "x", albo w tym samym czasie próbuje wymusić blokowanie więcej niż jeden procmail.
Tp Forcing lock on "x" Plik Lockfile "x" zostanie usunięty siłą, ponieważ nastąpiło przekroczenie limitu czasu (zobacz także: LOCKTIMEOUT).
Tp Incomplete recipe Znaleziono początek reguły, lecz nie została zakończona przed EOF.
Tp Insufficient privileges Procmail wymaga uprawnień roota lub musi mieć określony (e)udi, (e)gid w trybie dostarczania. Wiadomości będą odbijane (zwracane nadawcy).
Tp Invalid regexp "x" Wyrażenie regularne "x" zawiera błędy (najprawdopodobniej brakujące lub nadmiarowe nawiasy).
Tp Kernel-lock failed Podczas próby użycia obsługiwanych przez jądro wywołań blokujących, któreś z nich nie powiodło się (zwykle wskazuje to na błąd systemu), procmail ignoruje ten błąd i działa dalej.
Tp Kernel-unlock failed Zawiodła próba odblokowania za pośrednictwem funkcji jądra. Zobacz wyżej.
Tp Lock failure on "x" Może się pojawić tylko jeśli podasz jakieś naprawdę dziwne (i niedozwolone) nazwy plików blokujących, lub jeśli nie można było utworzyć pliku lockfile z powodu braku uprawnień lub nieistniejących podkatalogów.
Tp Lost "x" Procmail próbował sklonować się, lecz nie mógł znaleźć pliku rc "x" (został przeniesiony lub był ścieżką względną, a zmieniłeś katalog od ostatniego otwarcia go przez procmaila).
Tp Missing action (Brak akcji) Bieżąca reguła nie jest kompletna.
Tp Missing closing brace (Brak nawiasu zamykającego) Rozpoczęto zagnieżdżony blok, ale go nie zakończono.
Tp Missing name (Brak nazwy) Opcja -f wymaga dodatkowego argumentu.
Tp Missing argument (Brak argumentu) Podałeś opcję -a, lecz zapomniałeś argumentu.
Tp Missing rcfile (Brak pliku rc) Podałeś opcję -m, procmail oczekuje nazwy pliku rc jako argumentu.
Tp Missing recipient (Brak odbiorcy) Podałeś opcję -d lub wywołałeś procmail pod inną nazwą, program oczekuje przynajmniej jednego odbiorcy jako argumentu.
Tp No space left to finish writing "x" System plików zawierający "x" nie ma dość wolnego miejsca, aby umożliwiść dostarczenie wiadomości do pliku.
Tp Out of memory Systemowi brakuje swapu (a wyczerpano NORESRETRY).
Tp Processing continued Nierozpoznane opcje wierszu poleceń są ignorowane, kontynuowanie jak zwykle.
Tp Program failure (nnn) of "x" Program uruchomiony przez procmaila zwrócił nnn zamiast EXIT_SUCCESS (=0); Jeśli nnn jest ujemne, to jest to sygnałem, że program umarł.
Tp Quota exceeded while writing "x" (Podczas zapisu "x" przekroczono ograniczenie udziału dyskowego) Ograniczenie wielkości pliku (quota) w systemie plików odbiorcy zawierającym "x" nie pozwala na dostarczenie danej wiadomości do pliku.
Tp Renaming bogus "x" into "x" Systemowa skrzynka pocztowa odbiorcy okazała się być zmyślona, procmail wykonał działania wymijające.
Tp Rescue of unfiltered data succeeded/failed (Ratowanie nieprzefiltrowanych danych pomyślne/nieudane) Filtr zakończył pracę niepomyślnie, procmail próbował odzyskać oryginalny tekst.
Tp Skipped: "x" (Pominięto: "x") Program nie mógł nic zrobić z "x" w pliku rc (błąd składni), ignoruje to.
Tp Suspicious rcfile "x" (Podejrzany plik rc "x") Właściciel pliku rc nie był odbiorcą ani rootem, plik był dostępny do zapisu dla wszystkich, lub zawierający go katalog był zapisywalny dla wszystkich, lub był to domyślny plik rc ($HOME/.procmailrc) i albo ten plik, albo zawierający go katalog były zapisywalne przez grupę. (Plik rc nie został użyty).
Tp Terminating prematurely whilst waiting for ... (Przedwczesne zakończenie podczas oczekiwania na ...) Procmail otrzymał sygnał podczas oczekiwania na ...
Tp Timeout, terminating "x" W filtrze lub programie "x" nastąpiło przekroczenie limitu czasu.
Tp Timeout, was waiting for "x" W programie, filtrze lub pliku "x" nastąpiło przekroczenie limitu czasu. Jeśli był to program lub filtr, to wygląda na to, że już nie działa.
Tp Truncated file to former size Plik nie mógł być szczęśliwie dostarczony, więc został skrócony do poprzedniej wielkości.
Tp Truncating "x" and retrying lock "x" nie wydaje się być prawidłową nazwą pliku lub plik nie jest pusty.
Tp Unable to treat as directory "x" (Niemożliwe traktowanie jako katalogu "x") Albo przyrostek katalogu "x" wskazuje na to, że powinien to być MH lub katalog wiadomości pocztowych (maildir), albo został on wymieniony jako drugi katalog, do którego należy wykonać dowiązanie, ale już istnieje i nie jest to katalog.
Tp Unexpected EOL (Niespodziewany EOL) Brak zamykającego cytatu lub próba ucieczki EOF.
Tp Unknown user "x" (Nieznany użytkownik "x") Podany odbiorca nie ma odpowiadającego mu uid.

ROZSZERZONA DIAGNOSTYKA

Rozszerzoną diagnostykę można włączać i wyłączać ustawieniem zmiennej VERBOSE.
Tp 2.3i [pid] time & date Pid i timestamp procmaila. Generowane za każdym razem gdy procmail loguje diagnostykę, gdy upłynęła chociaż sekunda od ostatniego timestampu.
Tp Acquiring kernel-lock Procmail próbuje zablokować przez jądro ostatnio otwarty plik (deskryptor).
Tp Assigning "x" Przyznanie wartości zmiennej środowiskowej.
Tp Assuming identity of the recipient, VERBOSE=off Porzucenie wszystkich uprawnień (jeśli jakieś były), bezwarunkowo wyłącza rozszerzoną diagnostykę.
Tp Bypassed locking "x" Katalog spool poczty nie był dostępny procmailowi, bazował wyłącznie na blokadach jądra.
Tp Executing "x" Uruchamianie programu "x"; jeśli jest on uruchamiany bezpośrednio przez procmaila (bez pośredniej powłoki), procmail pokaże gdzie oddzielił argumenty poprzez wstawienie przecinków.
Tp HOST mismatched "x" Ten host był nazwany "x", HOST zawierało coś innego.
Tp Locking "x" Tworzenie pliku blokującego "x".
Tp Linking to "x" Tworzenie dowiązania twardego pomiędzy folderami katalogów.
Tp Match on "x" Trafiony warunek.
Tp Matched "x" Przyznano "x" wartość MATCH.
Tp No match on "x" Warunek nie pasował, reguła pominięta.
Tp Non-zero exitcode (nnn) by "x" Niezerowy kod zakończenia "x". Program uruchomiony przez procmaila jako warunek lub akcja przepisu z flagą `W' zwrócił nnn zamiast EXIT_SUCCESS (=0); sposób użycia wskazuje na to, że nie jest to niespodziewana okoliczność.
Tp Notified comsat: "$LOGNAME@offset:file" Wysłano informację do comsat/biff, że pojawiła się poczta dla użytkownika $LOGNAME pod `offsetem' w pliku `file'.
Tp Opening "x" Otwieranie pliku "x" dla dopisywania.
Tp Rcfile: "x" Plik rc zmieniony na "x".
Tp Reiterating kernel-lock Podczas próbowania różnych metod blokowania, jedna z nich się nie powiodła. Procmail będzie iterował od nowa, aż wszystkie się nie powiodą.
Tp Score: added newtotal "x" Ten warunek dołożył `dodatkowe' punkty, co dało w wyniku `nową sumę' punktacji.
Tp Unlocking "x" Ponowne usuwanie pliku blokującego (lockfile) "x".

OSTRZEŻENIA

Powinieneś utworzyć skrypt powłoki, który używa lockfile(1) zanim wywołasz swoją powłokę pocztową na którymkolwiek pliku skrzynki pocztowej, innym niż skrzynka systemowa (chyba, że twoja powłoka pocztowa używa tych samych plików blokujących (lokalnych lub globalnych), które podałeś w pliku rc).

W rzadkich przypadkach, gdy musisz ubić procmaila zanim zakończy działanie, użyj zwykłego polecenia kill (np. nie kill -9, zobacz podsekcję Sygnały dla sugestii), inaczej niektóre pliki blokujące (lockfiles) mogą nie zostać usunięte.

Strzeż się gdy używasz opcji -t , jeśli procmail jest ciągle niezdolny do dostarczenia poczty (np. przez nieprawidłowy plik rc), kolejka poczty systemu może się przepełnić. Może to zgorszyć zarówno postmastera, jak i innych użytkowników.

Plik /etc/procmailrc może być uruchamiany z prawami roota, więc bądź bardzo ostrożny z tym, co tam wstawiasz. SHELL będzie zgodny z powłoką bieżącego odbiorcy, więc jeśli procmail ma wywoływać powłokę, lepiej ustaw to wpierw na bezpieczną wartość. Zobacz także : DROPPRIVS.

Pamiętaj, że jeśli na plikach w /etc/procmailrcs/ dozwolony jest chown(1), to mogą one być chown-owane na roota (lub kogokolwiek innego) przez ich obecnych właścicieli. Dla maksymalnego bezpieczeństwa upewnij się, że katalog ten jest wykonywalny tylko dla roota.

Procmail nie jest właściwym narzędziem do wspólnego użytkowania jednej skrzynki pocztowej przez wielu użytkowników, jak to występuje w przypadku, gdy masz jedno konto POP dla całej poczty w swojej domenie. Da się to zrobić, jeśli uda ci się skonfigurować MTA tak, by dodawał nagłówki z danymi odbiorcy kopertowego, dzięki którym procmail będzie wiedział, dla kogo jest dana wiadomość, jednak zwykle nie jest to dobre rozwiązanie. Być może lepiej zbadać czy używany MTA oferuje 'tabele użytkowników wirtualnych' (`virtual user tables') lub poszukać np. funkcji `multidrop' (wielopunktowości) Fetchmaila.

BŁĘDY

Po usunięciu siłą pliku blokującego, procmail czeka $SUSPEND sekund zanim utworzy nowy plik blokujący, tak by inny proces, który chce usunąć stary plik blokujący nie usunął przypadkiem nowego.

Procmail używa zwykłego sygnału TERMINATE do zakończenia filtrów, które uciekły, lecz nie sprawdza czy filtr odpowiada na sygnał. Poza tym wysyła sygnał tylko do filtra, nie do jego dzieci.

Kontynuowane pole Content-Length: nie jest prawidłowo obsługiwane.

RÓŻNE

Jeśli w nagłówku istnieje pole Content-Length: a nie podano flagi -Y, procmail wykorzysta to pole do zgłoszenia właściwego rozmiaru. Procmail nie zmienia szerokości pola.

Jeśli nie ma pola Content-Length: lub jeśli podano flagę -Y, a procmail dopisuje do zwykłych folderów pocztowych, to wszelkie linie ciała wiadomości, które wyglądają jak znaki pocztowe, są poprzedzane `>' (rozbraja nieprawdziwe nagłówki pocztowe). Wyrażenie regularne używane do wyszukiwania tych znaków pocztowych to:

 
`\nFrom '

 

Jeśli nazwa celu użyta w jawnym trybie dostarczania nie figuruje w /etc/passwd, procmail zadziała tak, jakby tryb ten nie był włączony. Jeśli nie jest w jawnym trybie dostarczania, a uid, pod którym działa nie ma odpowiadającego wpisu /etc/passwd, to HOME będzie odpowiadać /, LOGNAME będzie odpowiadać #uid, a SHELL będzie odpowiadać /bin/sh.

Gdy procmail jest w jawnym trybie dostarczania, to będzie generował początkowe linie `From ', jeśli brak takowych. Jeśli linia taka już istnieje, procmail pozostawi ją bez zmian. Jeśli procmail nie jest wywołany z jednym z następujących id użytkownika lub grupy : root, daemon, uucp, mail, x400, network, list, lists lub news, lecz wciąż musi generować lub przyjmować nową linię `From ', to będzie generował dodatkową linię `>From ', pomagającą odróżnić fałszywe listy. (?)

Ze względów bezpieczeństwa, w wypadkach gdy właścicielem pliku rc jest odbiorca lub root, a plik nie jest ogólnie zapisywalny, lub gdy katalog, w którym on się znajduje nie jest ogólnie zapisywalny, procmail będzie używał tylko plików rc o nazwach bezwzględnych lub wyznaczonych względem $HOME. Plik $HOME/.procmailrc ma dodatkowe ograniczenie: ani on, ani katalog, w którym się znajduje, nie mogą być zapisywalne przez grupę.

Jeśli /var/spool/mail/$LOGNAME jest zmyśloną skrzynką (np. nie należy do odbiorcy, jest niezapisywalny, jest dowiązaniem), procmail podczas startu spróbuje zmienić jego nazwę na zaczynającą się od `BOGUS.$LOGNAME.' i kończącą się numerem sekwencyjnym i-węzła. Jeśli okaże się to niemożliwe, ORGMAIL nie będzie mieć wartości początkowej i wskutek tego będzie zakazywać dostarczania bez należytego pliku rc.

Jeśli /var/spool/mail/$LOGNAME jest już prawidłową skrzynką, lecz ma zbyt słabe prawa, procmail to poprawi. Aby zapobiec temu, ustaw bity u+x.

Podczas dostarczania do katalogów (lub folderów MH), nie musisz używać plików blokujących w celu zapobieżenia zamieszaniu powodowanemu przez kilka pracujących naraz procmaili.

Dostarczanie do folderów MH jest trochę bardziej czasochłonne niż dostarczanie do normalnych katalogów lub mailboxów, ponieważ procmail musi poszukać następnego dostępnego numeru (zamiast korzystywania od razu z gotowej nazwy pliku).

Przy ogólnym niepowodzeniu, procmail zwróci EX_CANTCREAT, chyba że podana zostanie opcja -t- wówczas zwróci EX_TEMPFAIL.

Procmail skleja wszystkie kontynuowane pola nagłówkowe, żeby można było w spójniejszy sposób je `egrepować'. Robi to jednak tylko wewnętrznie - podczas dostarczania poczty, łamania linii pojawią się w postaci pierwotnej.

Jeśli procmail jest wywoływany pod nazwą nie zaczynającą się od `procmail' (np. jeśli jest dowiązany do innej nazwy i wywołany pod tamtą nazwą), to włącza się w jawnym trybie dostarczania i oczekuje nazw odbiorców jako argumentów wiersza poleceń(tak, jakby było podane -d).

Powiadomienia comstat/biff są dokonywane za pomocą udp. Są one wysyłane gdy procmail generuje wpis pliku z logiem. Komunikaty powiadamiania mają następujący rozszerzony format (lub tak zbliżony, jaki tylko można uzyskać, gdy ostateczne dostarczenie nie było do pliku):

 
$LOGNAME@offset_wiadomości_w_mailboksie :absolutna_ścieżka_do_mboxa

 

Kiedy tylko procmail otwiera plik, do którego dostarcza, używa konsystentnie następujących jądrowych strategii blokowania : fcntl(2) i lockf(3).

Procmail jest odporny na NFS i czysty na ósmym bicie.

UWAGI

Wywoływanie procmaila z opcją -h lub -? spowoduje wyświetlenie pomocy wiersza poleceń oraz strony skróconej instrukcji flag reguł.

Istnieje doskonałe FAQ dla początkujących dotyczące filtrów pocztowych (w szczególności procmaila). Jest prowadzone przez Nancy McGough <nancym@ii.com>, a można je otrzymać wysyłając na adres mail-server@rtfm.mit.edu list z treścią:

 
send usenet/news.answers/mail/filtering-faq

 

Jeśli procnail nie jest zainstalowany w systemie jako domyślny program dostarczania poczty (zapytaj administratora), musisz się upewnić, że jest wywoływany, gdy przybywa poczta. W tym wypadku twój $HOME/.forward (uwaga, musi być dostępny ogółowi do odczytu) powinien zawierać poniższą linię. Upewnij się, że wstawiłeś pojedyncze i podwójne znaki cytowania i musi to być absolutna ścieżka. #YOUR_USERNAME nie jest właściwie parametrem wymaganym przez procmaila, a w rzeczywistości procmail nawet go nie ujrzy; jest to jednak niezbędny fortel przeciw nadoptymalizującym programom sendmail:

 " |IFS=' '&&exec /usr/local/bin/procmail -f- | |exit 75 #YOUR_USERNAME"
 

Procmail może być też wywoływany do przetworzenia już wypełnionej skrzynki systemowej. Może to być użyteczne jeśli nie chcesz lub nie możesz używać pliku $HOME/.forward (wówczas można by wywoływać poniższy skrypt albo periodycznie z crona(1) albo każdorazowo gdy zaczynasz czytać pocztę):

 
#!/bin/sh ORGMAIL=/var/spool/mail/$LOGNAME if cd $HOME && test -s $ORGMAIL && lockfile -r0 -l3600 .newmail.lock 2>/dev/null then trap "rm -f .newmail.lock" 1 2 3 15 umask 077 lockfile -l3600 -ml cat $ORGMAIL >>.newmail && cat /dev/null >$ORGMAIL lockfile -mu formail -s procmail <.newmail && rm -f .newmail rm -f .newmail.lock fi exit 0

 


Przykładowy mały $HOME/.procmailrc:

 PATH=/bin:/usr/bin:/usr/bin
 MAILDIR=$HOME/Mail      #upewnij się, że istnieje
 DEFAULT=$MAILDIR/mbox   #kompletnie opcjonalne
 LOGFILE=$MAILDIR/from   #zalecane
 
 :0:
 * ^From.*berg
 from_me
 
 :0
 * ^Subject:.*Flame
 /dev/null
 

Inne przykłady reguł plików rc można obejrzeć na stronie procmailex(5).

ŹRÓDŁO

Program ten jest częścią pakietu procmail mail-processing-package (v3.10 1994/10/31) dostępnego w najbliższym archiwum USENET comp.sources.misc lub na ftp ftp.informatik.rwth-aachen.de jako pub/packages/procmail/procmail.tar.gz.

LISTA DYSKUSYJNA

Istnieje lista dyskusyjna dla pytań związanych z programami pakietu procmail:
 
procmail@informatik.rwth-aachen.de
do wysyłania pytań/odpowiedzi.
procmail-request@informatik.rwth-aachen.de
 
do zażądania zapisania się.

 

 
 
 
 
 

AUTOR


 
 Stephen R. van den Berg z RWTH-Aachen, Germany
 
berg@pool.informatik.rwth-aachen.de