locale

Autres langues

Langue: pl

Version: 1994-11-09 (fedora - 25/11/07)

Autres sections - même nom

Section: 5 (Format de fichier)

NAZWA

locale - opis pliku definicji locale

OPIS

Pliki definicji locale zawierają wszelkie informacje potrzebne poleceniu localedef(1) do przekształcenia tych informacji w binarną bazę danych locale.

Pliki definicji składają się z sekcji opisujących szczegółowo poszczególne kategorie locale.

SKŁADNIA

Na początku pliku definicji locale znajduje się od nagłówek, który może zawierać następujące słowa kluczowe:
<escape_char>
po którym następuje pewien znak. Znak ten powinien być używany w pozostałej części pliku jako znak cytyjący, zaznaczając znaki które należy interpretować w szczególny sposób. Domyślnie jest to odwrotny ukośnik ( \\ ).
<comment_char>
po którym następuje pewien znak. Znak ten będzie używany w pozostałej części pliku jako znak komentarza. Domyślnie jest to krzyżyk (#).

Definicje locale podzielone są na części - jedna dla każdej kategorii locale. Każda część może zostać skopiowana z innego istniejącego locale, lub może zostać zdefiniowana od podstaw. Jeśli kategorię należy skopiować, jedynym dozwolonym słowem kluczowym dla tej definicji jest słowo copy, po którym następuje nazwa locale, które należy skopiować.

LC_CTYPE

Definicja kategorii LC_CTYPE zaczyna się od napisu LC_CTYPE w pierwszej kolumnie.

Dozwolone są następujące słowa kluczowe:

upper
po którym następuje lista wielkich liter. Litery od A do Z są dołączane automatycznie. Znaki, które określono jednocześnie jako cntrl, digit, punct lub space są niedozwolone.
lower
po którym następuje lista małych liter. Litery od a do z są dołączane automatycznie. Znaki, które określono jednocześnie jako cntrl, digit, punct lub space są niedozwolone.
alpha
po którym następuje lista liter. Wszystkie znaki określone jako upper lub lower są dołączane automatycznie. Znaki, które określono jednocześnie jako cntrl, digit, punct lub space są niedozwolone.
digit
po którym następuje lista znaków klasyfikowanych jako cyfry. Dozwolone są tylko cyfry od 0 do 9. Są one dołączane domyślnie do tej klasy.
space
po którym następuje lista znaków klasyfikowanych jako białe znaki. Znaki które określone są jednocześnie jako upper, lower, alpha, digit, graph lub xdigit są niedozwolone. Znaki <spacja>, <nowa-strona>, <nowa-linia>, <powrót-karetki>, <tabulacja> i <tabulacja-pionowa> są dołączane domyślnie.
cntrl
po którym następuje lista znaków sterujących. Znaki, które określono jednocześnie jako upper, lower, alpha, digit, punct, graph, print lub xdigit, są niedozwolone.
punct
po którym następuje lista znaków interpunkcyjnych. Znaki, które określono jednocześnie jako upper, lower, alpha, digit, cntrl, xdigit oraz znak <spacja> są niedozwolone.
graph
po którym następuje lista znaków widocznych, z wyłączeniem znaku <spacja>. Znaki określone jako upper, lower, alpha, digit, xdigit oraz punct są dołączane automatycznie. Znaki, które określono jednocześnie jako cntrl są niedozwolone.
print
po którym następuje lista znaków widocznych, łącznie ze znakiem <spacja>. Znaki określone jako upper, lower, alpha, digit, xdigit, punct oraz znak <spacja> są dołączane automatycznie. Znaki, które określono jednocześnie jako cntrl są niedozwolone.
xdigit
po którym następuje lista znaków klasyfikowanych jako cyfry szesnastkowe. Muszą być podane cyfry dziesiętne, po których następuje jeden lub więcej zestawów sześciu znaków, w porządku rosnącym. Domyślnie zawarte są następujące znaki: 0 do 9 , a do f , A do F .
blank
po którym następuje lista znaków klasyfikowanych jako puste . Znaki <spacja> i <tabulacja> są dołączane automatycznie.
toupper
po którym następuje lista odwzorowań liter małych na wielkie. Każde odwzorowanie to para składająca się z małej i wielkiej litery, rozdzielonych , i zamkniętych w nawiasach. Elementy tej listy rozdzielone są średnikami.
tolower
po którym następuje lista odwzorowań liter wielkich na małe. Jeśli nie występuje słowo kluczowe tolower, to stosowane jest odwzorowanie odwrotne do listy toupper.

Definicję LC_CTYPE kończy napis END LC_CTYPE.

LC_COLLATE

Kategoria LC_COLLATE definiuje reguły porównywania znaków. Z powodu ograniczeń w libc nie wszystkie opcje POSIX zostały zaimplementowane.

Definicja zaczyna się od napisu LC_COLLATE w pierwszej kolumnie.

Dozwolone są następujące słowa kluczowe:

collating-element
collating-symbol

Definicja porządku zaczyna się od linii:

order_start

po której następuje lista słów kluczowych forward, backward lub position. Definicja porządku składa się z linii opisujących kolejność, i zakończona jest słowem kluczowym

order_end.

Więcej szczegółów można znaleźć w źródłach, w /usr/lib/nls/src zwłaszcza w przykładach POSIX, Example i Example2.

Definicję LC_COLLATE kończy napis END LC_COLLATE.

LC_MONETARY

Definicja zaczyna się od napisu LC_MONETARY w pierwszej kolumnie.

Dozwolone są następujące słowa kluczowe:

int_curr_symbol
po którym następuje międzynarodowy symbol waluty. Musi to być czteroznakowy łańcuch zawierający międzynarodowy symbol waluty zdefiniowany w standardzie ISO 4217 (trzy znaki), po których następuje separator.
currency_symbol
po którym następuje symbol waluty lokalnej.
mon_decimal_point
po którym następuje łańcuch służący do oddzielania części całkowitej od ułamkowej w zapisie dziesiętnym wielkości pieniężnych.
mon_thousands_sep
po którym następuje łańcuch służący jako separator trzycyfrowych grup przy formatowaniu wielkości pieniężnych.
mon_grouping
po którym następuje łańcuch opisujący sposób formatowania wielkości numerycznych.
positive_sign
po którym następuje łańcuch służący jako znak dodatni dla wielkości pieniężnych.
negative_sign
po którym następuje łańcuch służący jako znak ujemny dla wielkości pieniężnych.
int_frac_digits
po którym następuje liczba cyfr dziesiętnych, które powinny wystąpić przy formatowaniu z int_curr_symbol.
frac_digits
po którym następuje liczba cyfr dziesiętnych, które powinny wystąpić przy formatowaniu z currency_symbol.
p_cs_precedes
po którym następuje liczba całkowita o wartości 1 jeżeli currency_symbol lub int_curr_symbol mają poprzedzać sformatowaną wielkość pieniężną, lub 0 jeśli symbol ma występować po tej wielkości.
p_sep_by_space
po którym następuje liczba całkowita.
0
oznacza, że pomiędzy symbolem a wartością nie powinna wystąpić spacja.
1
oznacza, że pomiędzy symbolem a wartością powinna wystąpić spacja.
2
oznacza, że pomiędzy symbolem a łańcuchem określającym znak powinna wystąpić spacja, jeśli elementy te przylegają do siebie.
n_cs_precedes
0
- jeśli symbol następuje po wartości
1
- jeśli symbol poprzedza wartość
n_sep_by_space
Liczba całkowita o wartości 0 jeśli currency_symbol lub int_curr_symbol nie jest oddzielony spacją od ujemnej wielkości pieniężnej, o wartości 1 jeżeli symbol od wielkości oddziela spacja, a o wartości 2 jeżeli spacja rodziela symbol i łańcuch określający znak, gdy stoją obok siebie.
p_sign_posn
0
Wielkość i currency_symbol lub int_curr_symbol są ujęte w nawiasy.
1
Łańcuch określający znak poprzedza wielkość i currency_symbol lub int_curr_symbol.
2
Łańcuch określający znak następuje po wielkości i currency_symbol lub int_curr_symbol.
3
Łańcuch określający znak poprzedza currency_symbol lub int_curr_symbol.
4
Łańcuch określający znak następuje po currency_symbol lub int_curr_symbol.
n_sign_posn
0
Wielkość i currency_symbol lub int_curr_symbol są ujęte w nawiasy.
1
Łańcuch określający znak poprzedza wielkość i currency_symbol or the int_curr_symbol.
2
Łańcuch określający znak następuje po wielkości i currency_symbol lub int_curr_symbol.
3
Łańcuch określający znak poprzedza currency_symbol lub int_curr_symbol.
4
Łańcuch określający znak następuje po currency_symbol lub int_curr_symbol.

Definicję LC_MONETARY kończy napis END LC_MONETARY.

LC_NUMERIC

Definicja zaczyna się od napisu LC_NUMERIC w pierwszej kolumnie.

Dozwolone są następujące słowa kluczowe:

decimal_point
po którym następuje łańcuch służący przy formatowaniu wielkości liczbowych do oddzielania części całkowitej i ułamkowej liczb dziesiętnych.
thousands_sep
po którym następuje łańcuch służący przy formatowaniu wielkości liczbowych jako separator grup trzycyfrowych.
grouping
po którym następuje łańcuch określający sposób formatowania wielkości liczbowych.

Definicję LC_NUMERIC kończy napis END LC_NUMERIC.

LC_TIME

Definicja zaczyna się od napisu LC_TIME w pierwszej kolumnie.

Dozwolone są następujące słowa kluczowe:

abday
po którym następuje lista skrótów nazw dni tygodnia. Lista zaczyna się od niedzieli (lub jej tłumaczenia).
day
po którym następuje lista nazw dni tygodnia. Lista zaczyna się od niedzieli.
abmon
po którym następuje lista skrótów nazw miesięcy.
mon
po którym następuje lista nazw miesięcy.
am_pm
Odpowiednia reprezentacja łańcuchów am (przed południem) i pm (po południu) .
d_t_fmt
Odpowiedni format daty i czasu.
d_fmt
Odpowiedni format daty.
t_fmt
Odpowiedni format czasu.
t_fmt_ampm
Odpowiedni format czasu dla zegara 12-godzinnego.

Definicję LC_TIME kończy napis END LC_TIME.

LC_MESSAGES

Definicja zaczyna się od napisu LC_MESSAGES w pierwszej kolumnie.

Dozwolone są następujące słowa kluczowe:

yesexpr
po którym następuje wyrażenie regularne opisujące możliwe odpowiedzi na tak.
noexpr
po którym następuje wyrażenie regularne opisujące możliwe odpowiedzi na nie.

Definicję LC_MESSAGES kończy napis END LC_MESSAGES.

Szczegóły można znależć w standardzie POSIX.2.

PLIKI

/usr/lib/locale/ - baza danych bieżących ustawień locale tej kategorii. /usr/lib/nls/charmap/* - pliki z zestawami znaków

BŁĘDY

Ta strona podręcznika nie jest kompletna.

ZGODNE Z

POSIX.2

ZOBACZ TAKŻE

Opisy locale w dokumentacji info w pakietach libc, gettext oraz poza tym setlocale(3), localeconv(3), charmap(5), locale(1), localedef(1)